en-U PŘÍSPĚVKY 2006 | DOJMY POUTNÍKŮ | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

DOJMY POUTNÍKŮ ZA ROK 2006

Homilie ze Svatohubertské mše

Doručeno dne:
5. listopadu 2006
Autor:
Mons. Jan Graubner
Farnost/místo:
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský

Text zprávy:
(Improvizovaná promluva v mimořádné atmosféře nejde opakovat na papír, pro nabízím aspoň některé myšlenky z homilie, 31. neděle v mezidobí)

Co je v životě nejdůležitější? Čím se mám řídit, na čem stavět? To je jistě důležité nejen pro biblického učitele zákona, který se takto ptá Ježíše, ale i pro každého z nás. Ježíš cituje největší přikázání, které známe zpaměti ve zkratce: Miluj Boha nade všecko a bližního jako sebe. Na tom je třeba stavět. Kéž bychom to uměli a taky dělali! Dnes bych však rád podtrhl začátek celého citátu. Slyš, Izraeli! Hospodin náš Bůh je jediný Pán. Proto miluj… To není jen nějaký úvod, ale to je základ největšího přikázání, to je zákon s nímž stojí a padá život: Slyš! Slyšet Boha přináší zaslíbení života. Neslyšet je hřích a přináší smrt.

Pro mnoho lidí je Bůh vzdálený, neznámý, jako by nebyl. Ale to všechno se může zdát proto, že ho neumějí slyšet. Vy myslivci dobře víte co je ticho a jakou pro vás má cenu. Kdo nesnáší ticho, nebo se neumí chovat tiše, nemůže na čekanou. Když se člověk úplné ztiší, když se zaposlouchá do lesního ticha, zaslechne tiché kroky zvěře, její zvuky, rozpozná kdo se blíží, ba když oči přivyknou hlubokému šeru, dovede i zrakem rozpoznat. Pak hned podle toho jedná. Vy snadno pochopíte, že základem duchovního života je umění slyšet Boha, které vyžaduje vnitřní ztišení, ale i ochotu slyšené přijmout - poslechnout. Navíc to chce srdce nejen citlivé, ale i čisté, protože jen čisté srdce může vidět Boha.

Už starozákonní Mojžíš říká k tomu slyš také svědomitě zachovávej všechna tato přikázání, aby se ti dobře dařilo. To je dnes odkaz i pro vás, kteří při své pouti prosíte za Boží ochranu a pomoc pro váš život i poslání. Bůh vám rád požehná, ale váš úspěch záleží na přijetí základních pravidel daných Bohem. Že z nich nejde zachovávat jen něco, je lidem z přírody jasné, protože dodržení jen některých přírodních zákonů, zachování jen některých daností ekosystému, nepřinese v přírodě úspěch, ale obrovské škody narušeného řádu. Tak je to i v oblasti mravní a duchovní. Jen přijetí celého systému Božích přikázání přináší požehnání.

Přikázání miluj není ani tak zákonem, který se musí dodržet, jako spíše klíčem k pochopení všeho, co Bůh dělá či žádá, protože Bůh je Láska, jak říká Písmo. Jen ve světle lásky můžeme odhalovat tajemství tvůrčí moci Boží, protože vše, co Bůh stvořil, každý princip či systém, který dal světu přírody i světu duchovnímu, vyšel z jeho lásky. Jen láskou jsme schopní se naladit na správnou vlnu Božího vysílání, abychom mu mohli rozumět a správně přijmout své poslání.

Vy, kteří milujete les a zvěř, víte, že musíte ovládnout nejednu svou touhu a dodržet kázeň, abyste jednali zodpovědně. Víte, že není možné chtít práva a nechtít plnit povinnosti. Netřeba říkat, že ten, kdo přírodu miluje, snadněji nachází vyváženost v jejím užívání a péči o ní. Jak blízko je vám v těch chvílích ztišení uprostřed lesa Bůh Stvořitel, který dal člověku právo přírodu užívat i povinnost spravovat. Jaká to velikost, když si člověk uvědomuje, že byl pozván být spolupracovníkem Boha Stvořitele! Jaká odpovědnost, když on sám se bude zajímat o vyúčtování našeho správcovství!

Jste správci hodnot, ale nejen těch v lese. Když vidíte různé problémy naší společnosti, jíž často ty skutečné hodnoty chybí, zapojte se i do ochrany hodnot etických, mravních a duchovních.

Při této bohoslužbě prosíme o Boží ochranu a pomoc pro vás, nejen za to, aby se vám při lovu dařilo, aby vás Pán chránil před úrazy, ale i za to, abyste se uměli ztišit a slyšet co vám Bůh říká skrze hlas vašeho svědomí, abyste měli odvahu slyšené realizovat - poslechnout Boha. Prosím však také Pána za to, abyste byli ochránci hodnot a to jak ochránci přírody, tak také mezilidských vztahů ve vašem společenství i ve vašich rodinách, abyste přispěli k pozvednutí kultury a ducha v naší společnosti. Kéž vám Bůh dennodenně žehná.

nahoru


Svěcení kříže ve Křtinách

Doručeno dne:
3. listopadu 2006
Autor:
P. Jan Peňáz
Farnost/místo:
Velké Meziříčí

Text zprávy:
Protože nás pan děkan Tomáš Prnka už šestkrát srdečně přijal při pěší pouti na Velehrad, neváhal jsem ani na okamžik, když mně prosil o to, abych přijel s družičkami a kapelou na svěcení kříže. Toho 24. září ráno jsme se stavili na Vranově a odpoledne jsme už čekali u Panny Marie Křtinské. Lidé se mně ptali, jak je to daleko od kostela ke kříži. Říkal jsem jim, že je to jen kousek a trochu do kopečka. Kříž totiž stojí na kopci směrem k Bukovině, který vždy zdoláváme jako první úsek čtvrteční etapy té naší velehradské pouti. To už za sebou máme 70 km, jednu noc, kdy spíme ve školní tělocvičně v Tišnově a druhou strávenou v ambitech. Přesto tam ráno vyběhneme jako srnky.

Toho 24. září už jsme měli za sebou stovku kilometrů v autobuse a dva pěšky z vranovského parkoviště ke kostelu a zpět. Proto jsem byl překvapen, jak je to vysoko. Družičky to sice zvládly bez problémů, lidé jakž takž, ale muzikanti po pár metrech přestali hrát (vůbec jim to nevyčítám, sám jsem je nalákal) a ke konci jsme jim pomáhali nést i trouby.

Nakonec všechno dobře dopadlo, kříž byl požehnán a svou prostou krásou mlčky promlouvá ke slávě Boží i k potěšení všech kolemjdoucích. Zároveň svědčí o tom, že štědří poutníci dosud žijí.

Tím víc si vážím toho, že pan děkan s námi při každé naší velehradské pouti jde pěšky až do Bukovinky, kde se loučíme na místě, kde se poprvé zjevila Panna Maria. Přidejte se i vy, do Křtin dojdeme, dá-li Pán Bůh, na Pannu Marii Královnu ve středu 22. srpna 2007 po páté hodině večer, můžete nám jít naproti k Býčí skále. Po nočním odpočinku v ambitech vyjdeme ve čtvrtek o půl sedmé. Můžete však s námi jít aspoň k tomu kříži, kde bychom se rozloučili. Můžete jít i dál, anebo přijet až v sobotu 25. 8. v 8 hodin do Buchlovic či Boršic a odtud s námi jít posledních 8 km na posvátný Velehrad anebo nás čekat tam po 10. hodině a s biskupem Lobkowiczem s námi prosit za upevnění cyrilometodějského dědictví v našem národě.

nahoru


Svěcení kříže

Doručeno dne:
29. 10. 2006
Autor:
anonymní
Farnost/místo:
neuvedeno

Text zprávy:
Při své návštěvě ve Křtinách dne 24. 9. 2006 jsme mohli být přítomni posvěcení zrekonstruovaného kříže v polích mezi Bukovinou a Křtinami. Za přispění jednoho poutníka mohla být provedena jeho obnova a z místa, kde stojí, se stalo krásné místo k motlitbě a odpočinku. Za slunného odpoledne jsme vyšli v doprovodu dechové kapely, družiček, poutníků děkanátu z Velkého Meziříčí k tomuto pěknému místu. Již z dálky na nás zářilo nově pozlacené tělo Ježíšovo. Pan děkan nás zde v krátké promluvě seznámil s historií tohoto kříže a následně jej pak posvětil. Na závěr se ujal slova pan starosta Křtin, který ocenil, že i dnes zaujme člověka osud jednoho kříže zarostlého travou a křovím…

Až budete ve Křtinách a budete také chtít v klidu rozjímat, zajděte třeba k tomuto kříži.

nahoru


Břestská pouť

Doručeno dne:
1. 9. 2006
Autor:
Markéta Látalová
Farnost/místo:
Břest

Text zprávy:
Již od roku 1793, kdy naši předkové šli poprvé prosit Pannu Marii o odvrácení "morové nákazy", každoročně putujeme pěšky my, poutníci z Břestu, do Křtin. Všichni "stálí" poutníci se snažíme, abychom mohli pěšky putovat k naší milované Panence Marii a svěřit jí všechny naše starosti, díky, prosby, které máme uvnitř srdce schované a nikomu jinému a v žádném jiném kostele je s takovou radostí a nadějí nesvěřujeme jako právě u ní, ve Křtinách. Je to dlouhá a pro naši vesnici námi velmi milovaná tradice, kterou se nepodařilo přerušit ani nacistům ani komunistům a všichni pevně věříme, že se tato tradice navždy uchová. Svědčí o tom alespoň velký zájem našich dětí. I my starší jsme od útlého dětství takto putovali, řada z nás si právě zde našla své budoucí partnery, přátele. Dokonce mnozí rodáci z Břestu, kteří ve své rodné vesnici dlouhá léta nebyli, si zjistí, kdy se pouť koná, aby s námi po dlouhé době tuto pouť prožili.Vítají se svými spolužáky, příbuznými,sousedy, kamarády. I celý rok se u nás v Břestě nese v duchu této pouti. Nemáme rok rozdělený na události např. před velikonocemi a po nich, ale před křtinskou poutí a po křtinské pouti.

A jak vlastně naše pouť probíhá?
Začátek je v pátek po Nanebevstoupení Páně, kdy vlakem v odpoledních hodinách odjíždíme do Lulče, kde naše pěší putování začíná. Nejdříve nás všechny pozdraví náš "starší bratr" Josef Dlabaja, pomodlíme se za šťastné putování a za jeho předříkávání mariánských písní a s hraním břestské dechovky (dechovka nás doprovází od roku 1895 a hraje po celou dobu poutě) odcházíme průvodem směrem k Račicím. Letos pouť zahájilo 90 pěších poutníků. Cestou se modlíme "otčenášky" za naše zemřelé, zpíváme a v letošním roce obohatily tuto cestu děti zpívanými "bavorskými litaniemi". Přicházíme k Račicím, kde máme nejprve zastavení u místní kapličky a po něm procházíme vesnicí, při čemž se řada z nás vítá se svými "domácími" , k tamnímu kostelu, v němž máme bohoslužbu. Vždy nám místní pan farář řekne, jaké je to pro Račice povzbuzení vidět u nich netradičně plný kostel lidí. V Račicích přespíme, někdo v místním hotelu, někdo u "domácích", v rodinách, ve kterých už naši dědové nocovali a tak jde přátelství mezi rodinami z pokolení na pokolení. Večer, po ubytování, máme malé přátelské posezení v místním hotelu, kde nám hraje naše dechovka a my vzpomínáme na uplynulý rok a minulé poutě. Ráno vycházíme z Račic v 5.30 hod. Po krátké společné ranní modlitbě odcházíme ke Křtinám. Cestou se pokloníme v kostele u oltáře v Bukovině a v Bukovince v restauraci máme snídani, kterou nám přivezli naši příbuzní auty nebo autobusem. Po občerstvení už se rychle řadíme, průvod se rozrůstá o další poutníky, kteří přijeli až nyní, a polní cestou scházíme ke Křtinám. Těsně před cílem naší cesty do Křtin si ještě uděláme malou mariánskou pobožnost, představí se nám ti, co s námi putují poprvé, předstoupí nejmladší (letos 4 roky) a nejstarší (letos 75 let) poutníci, podělí se s námi o své zážitky. V dáli už slyšíme křtinské zvony, seřadíme se a sestupujeme do krásného mariánského údolí. Všichni netrpělivě čekáme, kdy se rozevřou koruny stromů a my postupně spatříme celou katedrálu. Mnoho z nás při tomto pohledu zaslzí! A to už se k nám přidávají další a další poutníci, zpíváme mariánské písně, pomalu vcházíme do kostela a jdeme se poklonit k oltáři. Hudba pomalu utichá a vítá nás svými milými slovy, krásným úsměvem a vždy plný elánu pan děkan Tomáš Prnka. Po krátkém přivítání se jdeme ubytovat k našim "domácím", (podobně jako v Račicích), v 10.30 hod. násluduje mše svatá, po ní je oběd, pro děti čas na toužebně očekávané kolotoče a v 14.00 hod. probíhá křížová cesta, litanie k sv. Josefu a rozloučení v kapli sv. Anny (kde máme i svůj překrásný obraz věnovaný poutníky po 1.světové válce roku 1921) s těmi poutníky, kteří už odjíždí domů. Loučíme se písní Kde pramen lásky požehnání, kterou složil náš místní velký muzikant Kolařík ve 20. letech minulého století. Je to "naše křtinská hymna", všichni ji zpíváme za doprovodu naší dechové kapely a pociťujeme velké dojetí. S těmi, co už v sobotu odjíždí se loučí pan děkan Tomáš Prnka. Pak už ve Křtinách zůstaneme my pěší, v 18.00 hod. máme mši svatou spolu s poutníky se Šlapanic, Benešova, Vyškova spojenou se světelným průvodem, pomodlíme se při volné chvíli ráno nebo ještě večer schody a jdeme spát.

Ráno již v 6.30 hod. máme bohoslužbu, rychle se sbalíme a poděkujeme "domácím" za ubytování. Každý se osobně rozloučí s Pannou Marií a odcházíme průvodem za předříkávání staršího bratra k Račicím (letos nás šlo 59), kde máme v místním hotelu přichystaný oběd. Po něm muzikanti zahrají na rozloučenou před domy našich domácích. V letošním roce byla změna, nešlo se již pěšky do Lulče (nejel odtud vlak), ale autobusem se odjelo do Vyškova a z něho již domů. Doma nás hned na nádraží vítá náš pan farář, dlouhá řada našich občanů a společně za hraní dechové kapely odcházíme do kostela na krátké požehnání a děkovat za šťastný návrat. V pondělí pak máme bohoslužbu za všechny živé a zemřelé poutníky.

Touto cestou jsme chtěli poděkovat panu faráři Jánu Čukášovi, který byl v naší farnosti v letošním roce velmi krátkou dobu, ale ochotně nám s organizací a programem ve Křtinách pomáhal. Pán Bůh zaplať!
Pouť probíhala ve dnech 26.-28.5.2006.

Mrzí Vás, že takovou pouť u Vás nemáte? Chtěli byste si také nějakou zorganizovat a nevíte jak na to? Není nic snazšího. U nás to už dokáží i děti, kteří se svými rodiči uspořádaly 1. jarní pouť na sv. Hostýn. Byla to jednodenní pouť , do Bystřice pod Hostýnem jsme jeli vlakem (celkem 46) a pak průvodem jsme šli k Hostýnu. Při bohoslužbě už nás bylo 90. Všichni jsme se shodli, že i tato pouť byla velice krásná a stojí za to ji organizovat každý rok!

S pánem Bohem a s přáním všeho dobrého.

nahoru


Zpráva ze stránek

Doručeno dne:
17. srpna 2006
Autor:
Marie Macholánová
Farnost/místo:
neuvedeno

Text zprávy:
Předem bychom Vám chtěli poděkovat za krásně prožité nedělní odpoledne ve Vaší a Boží přítomnosti. Když jsme přijeli do Křtin první náš pohled stanul na nádherném kostele, který je pýchou vaší vesnice. Jeho krásu umocňuje ojedinělá zvonohra, ve které mnozí z nás mohli poznávat písně, které často zaznívají také z našich úst. Od kostela jsme se vydali na Radostnou cestu, kterou zpestřovali hornisté. Radost nám také dodávalo počasí, které se umoudřilo po našem příjezdu do Křtin. Celý den jsme završili mší svatou, která se odehrávala v překrásné kapli. Toto zpestření neděle dalo mnohým z nás novou sílu do všedního života.

Moc vám děkujeme za váš čas, který jste s námi strávil a doufáme, že na přesrok se znovu shledáme, abychom společně mohli oslavovat Boží milost, která nám vše, co jsme mohli prožívat ve Křtinách umožnila.

S pánem Bohem a s přáním všeho dobrého.

nahoru


Svědectví

Doručeno dne:
15. července 2006
Autor:
Jiří Lupínek
Farnost/místo:
Brno

Text zprávy:
Vážený pane děkane, slíbil jsem Vám, že napíši, jaký mám vztah ke chrámu Panny Marie Křtinské. Cokoliv můžete použít, nebo dopis zahodit.

14. 8. 2005 jsem po mši zůstal sedět v lavici, srdce mi svírala bolest a bál jsem se příštího dne. Bylo to rok od předčasné smrti mojí manželky. Pak jsem uviděl maminku a její dvě dcery, jak si klekly před oltář. Vroucně se modlily k Panně Marii. V tu chvíli jsem pochopil, že ještě nesmím opustit tento svět. Ale stále jsem nevěděl jak dál, jak překonat tu velkou bolest.

30. 8. 2005 jsem opět seděl v chrámu na místě, kde jsem sedával s mojí manželkou. Vroucně jsem prosil, ať mě Bůh naučí pokoře a o přímluvu Panny Marie. Pak jsem vyfotografoval zajímavý úkaz. Uprostřed chrámu byl zářivý trojúhelník, krátké paprsky směřovaly k zemi, dlouhé směrem k vitráži s vyobrazením Panny Marie a k dalším kresbám s Pannou Marií. V dalších dnes následovala celá řada věcí, které jsem nedokázal pochopit rozumem. Dnes vím, že se hodně věcí nedá rozumem pochopit, ale pouze pokorným a láskyplným srdcem. Začal jsem intenzivněji pomáhat druhým lidem.

Když je mi velmi zle a ani modlitba v kostele mi nepomáhá, tak jezdím k Panně Marii do Křtin. Zapálím svíčku a někdy i sdělím své prosby zpěvem k Panně Marii. Někdy se mi zdá, že necítím zem pod nohama a zvedám se do kopule chrámu. Největší sílu pociťuji ve středu chrámu a před oltářem. Na levé straně centrální kopule je socha Ježíše Krista. Jednou jsem prosil, aby mě Pán odvolal, že už nemám sílu žít. Pak jsem zvedl oči a velká síla mě přirazila k lavici. Dlouho jsem byl jak omámený a prosil o odpuštění. Každá návštěva chrámu mi přináší úlevu, klid do duše a posílení víry v Boha.

Začátkem letošního roku jsem byl velmi unaven a myslel jsem si, že Bůh ukončí moji pozemskou pouť. Nemohl jsem již nést svůj kříž. Pak jsem jel do Mariazell. Prosil jsem tam za druhé, ale také abych měl víc sil pro druhé. Po návratu jsem dostal velké množství energie. Stále více vidím, že naplnění života je v pomoci druhým při víře v pomoc Boží.

nahoru


Pěší putování mládeže

Doručeno dne:
1. až 5. července 2006
Autor:
anonymní
Farnost/místo:
neuvedeno

Text zprávy:
"Svítilnou mým nohám je tvé slovo, světlem mé stezce." Žalm 118 [119]

Letošní pěší putování se konalo na trase Brno-Boskovice. Putovalo se přes významná poutní místa Vranov, Křtiny, Sloup.

Sraz byl v sobotu 1. 7. 2006 v Brně v kostele sv. Michala, kde proběhla registrace asi stovky mladých poutníků. Poutníci byli rozděleni do tří skupin - žlutá, červená a zelená. Každá skupina se střídala v nesení velkého putovního kříže a Písma svatého.

Na cestu všem třem skupinám požehnal generální vikář Mikulášek, zazpívali jsme si hymnu letošního putování a hurá na cesty. První den jsme měli namířeno do Vranova. Trasa byla dlouhá asi 17 km. Do Vranova jsme doputovali asi kolem 17:30, poté jsme se ubytovali a pospíchali na mši svatou. Den jsme zakončili táborákem, kde jsme si opékali buřtíky.

Na druhý den - 2. 7. - neděle - byl budíček v 7 hodin. Potom jsme nasbírali energii při snídani, modlitbou jsme uctili nový den a vydali se na cestu do Křtin. Sluníčko nám svítilo na cestu, den jako vystřižený pro pěší putování. Většina cesty vedla lesem. Dlouhé kilometry jsme krátili vzájemným seznamováním a modlitbou růžence. Samozřejmé byly i zastávky na doplnění tekutin. O půl páté jsem připutovali do krásného poutního kostela k Panně Marii Křtinské. Po příchodu začala mše svatá, po ní jsem se ubytovali v místní ZŠ, kde už na nás čekala večeře. Na večer bylo pro nás přichystáno mnoho zábavných a zajímavých činností, jako například volejbal, fotbal, přednášky o vztazích, o Písmu svatém, vyráběl se ruční papír a povídalo se o dívčím časopise "IN". Většina byla zvědavá a chtěla si prohlédnout křtinský kostel a katakomby pod kostelem. Večer jsme spolu s místním p. farářem P. Tomášem Prnkou a Pannou Marií prošli její radostnou cestu a unaveni jsem šli spát.

V pondělí 3. 7. začínalo jako obvykle budíčkem, pak chutnou snídaní, pokračovala ranní modlitba a slovo na den. Poté jsme se vydali na cestu do Sloupu. Cestou jsme si udělali mši svatou v Císařské jeskyni, která je známa speleoterapií - léčba dětí s astmatem a onemocněním dýchacích cest. Kousek před cílem pondělního putování jsme si ještě prohlédli Sloupsko-šošůvské jeskyně. Po prohlídce jsme pospíchali na večeři. Večer jsme si udělali zábavný program, každá skupinka svůj program vymyslela po cestě. Celé pondělí jsme zakončili večerní modlitbou ve sloupském kostele, kam se za námi přijel podívat a udělit novokněžské požehnání P. Zdeněk Fučík.

V úterý - 4. 7. 2006 - po snídani a ranní modlitbě byla mše svatá, po které jsme se vydali na cestu do Boskovic. Po příchodu jsem se ubytovali ve škole. Na tento den byla naplánovaná "Lectio Divina". Je to metoda rozjímání Písma svatého, kterou doporučuje mládeži ve svém poselství Benedikt XVI. Po večeři jsme se mohli těšit na koncert brněnské skupiny Bétel a po příjemném zážitku jsme se spolu s boskovickými farníky modlili na židovském hřbitově.

Poslední den našeho putování - středa 5. 7. začal budíčkem, potom jsem si sbalili všechny své věci, karimatky a spacáky a se zavazadly jsme doslova utíkali na farní zahradu, kde nás čekala bohatá snídaně - buchty, koláče a bábovky všeho druhu od farníků z Boskovic. Po snídani následovala prohlídka židovské synagogy a mše svatá. Zde jsme se se všemi rozloučili. Každý jsme dostali osobní kněžské požehnání. Po mši kroky některých vedli na vlakové nádraží v Boskovicích a jeli domů.

Byly to nádherně strávené dny plné sluníčka, Boží lásky, přátelství. Mnoho z nás si odneslo povzbuzení do běžného všedního dne, někteří nové přátele a pár si z nás odneslo nejeden puchýřek na noze.

nahoru


Zpráva ze stránek

Doručeno dne:
12. června 2006
Autor:
Marie Střelcová
Farnost/místo:
Pozořice

Text zprávy:
Do Křtin jezdím od svého dětství, kdy mě k Panně Marii přivedli rodiče. Snažím se každý rok aspoň jednou v roce křtinský, krásný, kostel navštívit. Včera byla naše pozořická pouť, odnáším si vždycky silné duchovní povzbuzení. DÍKY. Je bezvadné, že jsou tyto stránky.

nahoru


Zpráva ze stránek

Doručeno dne:
29. května 2006
Autor:
Dr. Peter Zvara
Farnost/místo:
Bruntál

Text zprávy:
Dne 27.5.06 jsme přišli z Bruntálu na toto překrásné poutní místo, skutečná Perla Moravy. Musím zvláště poděkovat p.děkanovi a p.varhaníkovi, že mi bylo umožněno hrát jak na mši tak na májové pobožnosti, na chrámových varhanách/jsem varhaník/. Poutní chrám a jeho okolí je překrásné. Pan Bůh zaplať!

nahoru


Hasičská pouť ve Křtinách

Doručeno dne:
16. května 2006
Autor:
Ing.Vladimír Kalivoda, starosta obce Kanice, za organizační výbor
Farnost/místo:
Kanice

Text zprávy:
Pod záštitou farnosti Křtiny a ve spolupráci s obcí Křtiny a Kanice byla v neděli 7. května 2006 při oslavě svátku svatého Floriána, patrona hasičů, uspořádána již pátá Hasičská pouť ve Křtinách. Na tuto pouť přijeli ve značném počtu hasiči z různých míst Jihomoravského kraje. Na seřadišti se zaevidovalo 32 jednotek dobrovolných hasičů z okresů Blansko, Brno-venkov, Brno-město i ze vzdálenějších míst v počtu 366 dobrovolných hasičů. Přítomných však bylo ještě více sborů dobrovolných hasičů a jejich počet byl odhadnut na 40 sborů s celkem asi čtyřmi stovkami hasičů. Toto je takřka dvakrát více než v dobách začátků této akce. Samozřejmostí se již stala také aktivní účast profesionálních hasičů HZS Brno.

V tuto krásně slunečnou květnovou neděli vyšel v 10 hodin průvod hasičů ze křtinského koupaliště k chrámu Panny Marie Křtinské. V čele více jak kilometr dlouhého průvodu se třpytila mladá děvčata taneční skupiny Glitter stars ze Slavkova za doprovodu Mládežnické dechové hudby Bivojanka z Jedovnic. Za krojovanými hudebníky vyrazili zástupci sborů dobrovolných hasičů se svými prapory a s označením jména své obce. Jako skutečné perly následovaly průvod historické automobilové stříkačky z počátku 20-tého století a za nimi jel konvoj hasičské techniky zúčastněných sborů. Všímavý divák napočítal v průvodu 43 automobilů. Koněspřežní a ruční stříkačky byly vystaveny k prohlídce před budovou Obecního úřadu.

Slavnostní průvod jako procesí přivedl hasiče i ostatní přítomné do Křtinského kostela, krásné barokní stavby od českého architekta italského původu Jana Santini Aichela. Pan děkan Tomáš Prnka sloužil mši ke sv. Floriánovi za doprovodu zvučných fanfár Bivojanky, která svým uměním umocnila nedělní slavnost.

Po mši hasiči i všechny přítomné pozdravil místopředseda vlády a ministr dopravy Ing. Milan Šimonovský a hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek. Pan děkan Tomáš Prnka požehnal nově pořízenému hasičskému vozidlu obce Kanice a po pestrém vystoupení děvčat z taneční skupiny Glitter stars předvedli hasiči ukázky zásahů jak historickou technikou, tak i moderním způsobem, kdy zasahovali na "hořící" budovu křtinského Obecního úřadu. Součástí ukázek bylo i předvedení toho, jak se mladí hasiči obce Kanice připravují na boj s ohněm. Úžasná podívaná byla pro diváky souhra profesionálních hasičů s dobrovolnými, kdy společně zachraňovali figuranty z oken i z "hořící" střechy úřadu.

V doprovodném programu se stejně jako v předchozích letech, předvedla firma HAWLE ARMATURY, spol.s r.o. se svou expozicí nadzemních hydrantů a dalšího zařízení, které hasiči při své činnosti používají. Expozice měla velmi dobrý ohlas, přispěla ke zvýšení odborné úrovně celé akce a také mohu konstatovat, že se tyto výrobky již dostávají do vybavení našich obcí.

Letošní návštěvnost je odhadována na cca 600 diváků a příznivců hasičů. Když k ní přičteme ještě cca 400 přítomných hasičů, vyjde nám, že letos byla ve Křtinách asi tisícovka účastníků Hasičské pouti.

Velký dík patří sponzorům pouti, bez jejichž podpory by se tak rozsáhlá akce nemohla uspořádat. Hasičskou pouť letos podpořila energetická společnost E.ON Česká republika, a.s., HAWLE ARMATURY, s.r.o., poslanec Parlamentu ČR Ladislav Šustr (KDU-ČSL), Inženýrské stavby Brno, s.r.o., Vodárenská akciová společnost, a.s., pivovary Starobrno, Gambrinus a další.

Za rok ve Křtinách na shledanou.

nahoru


AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017