en-U PŘÍSPĚVKY 2011 | DOJMY POUTNÍKŮ | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

DOJMY POUTNÍKŮ ZA ROK 2011

Svatý Mikuláš ve Křtinách

Doručeno dne:
6. prosince 2011
Autor:
Mons. Jan Peňáz
Farnost/místo:
Křtiny
Text zprávy:
Opravdický svatý Mikuláš přišel do křtinského chrámu Páně už v neděli 4. 12. ve 14 hodin a 14 minut. Doprovázeli ho jen dva andělé a v kostele je čekalo 122 lidí. Mikuláš rozdal dárky dětem z 19-ti rodin a ještě k tomu 10-ti dospělým. Andělé krásně zpívali, Mikuláš všechny povzbudil duchovním slovem a nakonec požehnal přítomným i celému okolí.
Pán Bůh zaplať tatínkovi a jeho dcerám za nádherné zvládnutí biskupské a andělské role a jejich rodině za zázemí a přípravu kostýmů. Děkujeme křtinským dobrodincům za sponzorské dárky.

nahoru

Svatohubertská mše svatá, třináctá v pořadí

Doručeno dne:
26. listopadu 2011
Autor:
Ora et labora 2010
Farnost/místo:
Řícmanice
Text zprávy:
Celý týden bylo zamračeno, ale neděle 6. 11. 2011 byla prozářená sluncem. Listí zářilo zlatou barvou a příroda se začala ukládat k zimnímu spánku. Na svatohubertskou mši přijít jen půl hodiny před začátkem znamená, že musíte hledat místo k stání, abyste viděli alespoň část prostoru před oltářem.
Vždyť mši, jako každoročně slouží otec Tomáš Prnka, služebník, který u oltáře Panny Marie Křtinské slouží neuvěřitelných 38 roků. Na začátku nezapomněl přivítat, zástupce Mendelovy univerzity, delegace lesníků ze Slovenska, Polska, Rakouska, Španělska atd. Přivítal také hornisty univerzity a mužský pěvecký sbor z Dolních Bojanovic.
Chrám prozářený sluncem, nazývaný Perla Moravy. Kolik času otec Tomáš věnoval službě u oltáře a kolik při opravách chrámu, to ví jen sám Bůh. V myšlenkách se vracíme k dobám, kdy služba u oltářů byla všemožně bojkotována totalitním režimem. Přesto otec Tomáš v chrámu organizoval výměnu oken, nové oplechování střechy, zlacení soch, restaurování obrazů a přitom ještě křtil, sezdával, sloužil smuteční obřady, vítal poutníky a sloužil a sloužil.
Nyní tu stojí před námi. Člověk, který má u lidí obrovský kredit služebníka. Promluva otce Tomáše o přírodě je vyvážená a srozumitelná pro každého. Všechno dění v přírodě má svůj řád a tak v závěru kázání vyzývá všechny k aktivnímu přístupu a ochraně přírody, i všeho živého, co k ní patří.
Hornisté doprovázejí celou mši. Hudba je krásná a naplňuje celý chrám. Dětský hlas začíná zpívat píseň Ave Maria. Nasloucháme se zatajeným dechem. Zpěvákovi je 12 let a ve skupině hornistů hraje na lesní roh. Je to syn MUDr. Cahy, jáhna, který je společně s otcem Tomášem u oltáře.
Ve chvíli, kdy páter Prnka pozvedá kalich, sluneční paprsky ozáří nad ukřižovaným Ježíšem anděla nesoucího ve svatozáři nápis IHS (Ježíš Kristus, Spasitel). Nechce se uvěřit v náhodu. "Vše má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas." (Kazatel) Je známo, že Santini byl velkým mistrem, když rozmísťoval v kopuli chrámu jednotlivá okna tak, aby paprsky ozařovaly oltář se sochou Panny Marie, sochy svatých a ukřižovaného Krista ve všech ročních obdobích.
Nejen chorál Svatý Václave, v podání pěveckého sboru z Dolních Bojanovic, bylo mistrovské obohacení nádherné mše.
Je jisté, že dlouholetá spolupráce otce Tomáše s vedením ŠLP Masarykův les přináší dobré ovoce. Každý, kdo byl přítomen na mši, byl tímto duchovním ovocem obdarován. A jak je již u pátera Prnky zvykem, všem poděkoval. Na nikoho nezapomněl. Jak sám říká, "chrám ve Křtinách je nejkrásnější, když je zaplněn". Ve spolupráci s organizátory ze ŠLP Masarykův les, se podařilo otci Tomášovi při svatohubertské mši vytvořit v chrámu atmosféru, na kterou se nezapomíná. Deo gratias také Vám otče Tomáši.

nahoru

Poděkování P. Marii Křtinské za milosti udělené v jubilejním 800. výročí zjevení v r. 2010

Doručeno dne:
15. srpna 2011
Autor:
paní Ludmila
Farnost/místo:
neuvedena
Text zprávy:
V lednu 2010 jsem při pracovním úkonu nešťastně upadla na zledovatělém chodníku na pravý loket. Byl značně pohmožděný, velice bolestivý a oteklý. Při mém zaměstnáni bylo nezbytné mít zdravé ruce a velmi mě nutilo prosit P. Marii Křtinskou o pomoc v uzdraveni. S bolestí jsem večer uléhala a ráno se probudila s uzdravenou rukou bez otoku, bolestí a modřiny.
P. Maria také přispěla k záchraně mého života 8. května na svátek P. Marie, Prostřednice všech milostí. Před několika lety jsem onemocněla zánětem hlubokých žil a bércovým vředem na levé noze. V pátek večer 7.5.2010 jsem najednou pocítila bolest v nártu pravé nohy, která se stupňovala, noha začala natékat. Myslela jsem, že to do rána přejde, ale bolest celé nohy se stupňovala až do neúnosnosti. Na nártu se objevovala stále se zvětšující tmavá napuchlá céva téměř 1cm tlustá a asi 5 cm dlouhá, kousek od ní se vytvořila také vystupující se téměř černá boule velikosti 1,5 cm. Otok byl velký, bolesti stále silnější. Celou noc jsem se vroucně modlila k P. Marii Křtinské. Byla jsem sama doma, naprosto neschopná chůze nebo pohybu nohy.
Kolem 6. hodiny ráno v sobotu 8. května jsem při modlitbě růžence k P. Marii usnula. Ocitla jsem se ve snu v chrámu ve Křtinách. Prostor před oltářem s majestátní sochou P. Marie byl značně rozměrný, kostel liduprázdný, jen jsem cítila, že za mnou stojí v řadě mé děti s vnoučaty. Pohlédla jsem na rozevřenou náruč P. Marie a Ježíška, začala jsem v radosti běhat po chrámu před oltářem a šťastná volala na děti, že mě noha nebolí, že mohu chodit. V tom štěstí jsem se probudila. Automaticky jsem vstala a při prvním kroku si uvědomila noční problém s mou nohou a v údivu jsem zjistila, že bolest, velký otok i zbytnělá černá céva zmizely a že noha je v naprostém pořádku.
Rozjímala jsem v duchu o této i jiných milostech, které mi naše Vznešená a Milosrdná Matka P. Maria prokazuje, vždyť se cítím být ta nejposlednější, ke které by se nebe tak milostivě sklonilo. V tom mi prošlo myslí, abych za tento dar poděkovala svým obětavým dětem, které s láskou pomáhají v tomto chrámu.
Je nutno podotknout, že následně při rozhovoru s mou lékařkou mi sdělila, že šlo o závažný stav s hrozící plicní embolií a nezbytnosti rychlého lékařského zásahu. Vydržet až do rána bez lékařské pomoci a k tomu záhadné uzdraveni, bylo pro lékařku nevysvětlitelné! Od té doby nemám žádné potíže.
P. Maria neléčí jen tělo, ale i duši. Byla jsem svědkem uzdravení velmi komplikovaného vztahu mezi lidmi ze dne na den. P. Maria nás provází stále, i když si to neuvědomujeme a v loňském jubilejním roce nás obdařila velkými milostmi. Tyto povzbuzující události si nemohu nechat pro sebe a chci vybídnout i ostatní, aby se s důvěrou obraceli ve svých těžkostech na P. Marii, naši Matku, která pomáhá svým dětem. A Ježíš vždy vyslyší prosby své matky.
P. Maria, děkuji Ti za Tvoji starostlivou péči!

nahoru

Svatoanenská pouť - neděle 31. července

Doručeno dne:
13. srpna 2011
Autor:
Jiří Kotas, Leoš Kubíček, Dana Menšíková
Farnost/místo:
Ora et labora 2010
Text zprávy:
Pouť ve stejném čase jako v minulosti. Poutníci z Obřan, Husovic a Bílovic nad Svitavou, které dříve doprovázel P. Hebelka, později P. Dr. Princ a v posledních letech duchovní správce v Bílovicích P. ThDr. Ing. Jaroslav Filka. Pouť ale jiná v tom, že letos bez účasti P. Stanislava Krátkého. V mnoha posledních letech, byť již o berlích, celebroval mši XXV. mikulovský probošt Stanislav Krátký.
Když současný duchovní správce ve Křtinách P. Jan Peňáz vítá všechny poutníky i oba kněze P. Martina Holíka i P. Jaroslava Filku, děkuje současně P. Holíkovi, řediteli Radia Proglas, že právě on převzal duchovní štafetu po profesoru P. Krátkém. Ostatně P. Krátký se sám aktivně podílel na založení Radia Proglas.
P. Holík ve vzpomínkovém pořadu Radia Proglas uvedl několik příběhů ze společného duchovního působení s P. Krátkým. Jednou vzpomínal, jak P. Krátký při příjezdu na dětský tábor nezapomněl každoročně vyložit z auta pytel brambor a několik hlávek zelí pro táborovou kuchyni. P. Krátký vždy při modlitbě Otče náš shromáždil všechny děti přítomné v kostele kolem oltáře. Ty držíce se za ruce se spolu s ním modlily k našemu Otci "jenž je na nebesích".
P. Holík při promluvě ve Křtinách vzpomněl, jak tábor navštívili biskupové. Jejich setkání s dětmi mělo lidský rozměr, kdy se děti dozvěděli o příhodách, které prožívali před tím, než přijali biskupské svěcení.
Jistě nelze přehlédnout i tu část homilie, kdy P. Holík byl účastníkem pohřbu Dr. Otto von Habsburka ve Vídni. Po dvojím zaklepání na dveře kostela, kde je rodinná hrobka rodiny Habsburků, při vypočítávání všech titulů a ocenění světských byla slyšet odpověď "Toho neznám". Teprve, když ceremoniář po třetím zaklepání na dveře kostela, na dotaz "kdo chce vstoupit" řekl: "přichází hříšný člověk Dr. Otto Habsburk". Do úplného ticha se ozvalo: "toho znám, ať vstoupí". Ano, tak jednou bez rozdílu titulů a hodností předstoupíme před svého Stvořitele.
Když na závěr Svatoanenské bohoslužby ve Křtinách P. Tomáš Prnka děkoval P. Holíkovi za jeho vpravdě duchovní promluvu, snad mu byl poděkováním i potlesk zaplněného křtinského chrámu. Při odchodu z kostela se ozvala Zvonohra s mariánskou písní "Tisíkráte pozdravujem Tebe", kterou jsme v závěru mše s láskou zpívali v kostele.
Znovu chceme poděkovat za bohoslužbu, která pokračuje v tradici Svatoanenských křtinských poutí, které vždy přinášely hluboký duchovní prožitek.
Deo gratis otče Jane i otče Tomáši.

nahoru

Reakce poutníka

Doručeno dne:
11. srpna 2011
Autor:
paní katechetka K
Farnost/místo:
severní Čechy
Text zprávy:
Od lidí, kteří v tomto čase prázdnin zavítali do Vašeho kostela, jsem se dozvěděla, že se jim velmi líbilo, jak máte v tomto roce křtu v prostorách chrámu umístěn stolek s "atributy" křtu i s krátkými texty. Jsou to už starší lidé a nemohli si vzpomenout na přesné znění. Pokud by Vás to příliš nezaměstnalo, mohl byste mi poslat ony texty i názvy vystavených předmětů? Poutníci vzpomněli jen křestní svíci, roušku, kropenku...? Udělali bychom to (i pro ně) také v našem kostele.
Odpověď P. Peňáze:
Milá sestro katechetko, všechno to je vybráno z pastýřského listu našeho o. biskupa, zde je celé jeho znění.

nahoru

První jarní pouť - neděle 5. června

Doručeno dne:
13. června 2011
Autor:
Ing. Josef Novotný
Farnost/místo:
Pavlovice u Kojetína
Text zprávy:
Dne 5. června 2011 o První jarní pouti - neděle po Nanebevstoupení Páně - jsme putovali v "duchu" obnovené tradice z roku 1994 po osmnácté k Panně Marii do Křtin. Slovo "putovali" není úplně pravdivé, protože jedeme autobusem a pouze několik stovek metrů ve Křtinách jdeme průvodem do kostela. Ale pro některé z poutníků už ani to není možné, takže je autobus přiveze až ke kostelu, kde počkají až přijde průvod. Velmi mě ale těší, že o tu "pouť" možná nejvíc stojí Ti, kterým již docházejí síly, anebo jim to ztěžují různé nemoci a zdravotní obtíže.
Dnešní člověk často zapomíná na Boha a už vůbec neví, proč naši otcové navštěvovali poutní místa, zvláště "Mariánská", "Zdrávas buď Panno Maria ..., Matka jsi milosrdenství ..., Po Bohu naše naděje, Tvá přímluva nám prospěje - Maria Matičko, my jdem k Tobě ..." Proč k Panně Marii volali: Přicházejí k Tobě chromí, Maria - hluší také nevidomí Matko má!" Protože věřili! "Chromým berle odhazuješ, Maria - a hluchým sluch navracuješ Matko má!" Ale také prosili: "Ochraň naše oseníčko, Maria - nedej škodit ó Matičko, Matko má!" "Nedopouštěj na nás pádu, Maria - od vojny chraň a od hladu Matko má!"
Při mši svaté za poutníky v půl jedenácté P. Pavel Dokládal vzpomněl velké postavy otce arcibiskupa Karla Otčenáška a jeho odkaz CÍRKVI a VLASTI, který každý z poutníků po ukončení mše sv. mohl obdržet v podobě malé brožurky. Po modlitbě růžence Mons. P. Jana Peňáze odpoledne následovalo svátostné požehnání s naším panem farářem P. Tomášem Stroganem, který za námi, po odsloužení nedělních mší svatých ve třech svých farnostech, přijel do Křtin. Po té jsme se šli rozloučit k "našemu obrazu" v ambitech v přítomnosti Mons. Jana Peňáze, našeho P. Tomáše Strogana a vyslechli "křtinské pohlazení" P. Tomáše Prnky, se kterým se poutníci srdečně pozdravili a pak se vydali na cestu domů.
Následujícího dne nás zastihla smutná zpráva o náhlém a nečekaném úmrtí našeho věrného "křtinského poutníka", mariánského ctitele, pana Jana Urbánka z Medlova - rodáka z Pavlovic u Kojetína, který se s námi předcházející den s Pannou Marií ve Křtinách loučil. Právě on byl jedním z pamětníků poutí do Křtin ještě před půlstoletím, byl jedním z iniciátorů obnovy a zrestaurování votivního obrazu naší farnosti v roce 2008 a každoročně s sebou přiváděl své známé - poutníky ze Zborovic na Kroměřížsku. Ať ho Pán na přímluvu Panny Marie Křtinské vezme do své slávy.

nahoru

Hasičská pouť - neděle 1. května

Doručeno dne:
7. června 2011
Autor:
Ing.Vladimír Kalivoda, starosta obce Kanice, člen organizačního výboru
Farnost/místo:
Kanice
Text zprávy:
Jubilejní desátá Hasičská pouť Křtiny připadla letos na neděli 1. května a nejen svým výročím byla výjimečnější než ty předchozí, chybělo sluníčko. Již v sobotu se schylovalo k dešti a v neděli ráno jsme si všichni na křtinském koupališti, kde bylo seřadiště hasičů, přáli, aby ze zatažené oblohy nezačalo pršet. Začalo. Chvíli před zahájením průvodu. Pořadatelé uznali, že i když hasiči nejsou z cukru a že voda je v podstatě jejich živel, na který jsou zvyklí, nemohou některé součásti průvodu zmoknout. Tak se stalo, že v čele průvodu letos nešla děvčata z taneční skupiny Glitter Stars ze Slavkova, za nimi nehrála a nepochodovala dechová hudba Bivojanka z Nerovnic, ani nebyla vypravena skupina hasičských praporečníků. I tak však byl pohled na průvod pro diváky s deštníky úchvatnou podívanou. V čele průvodu, který seřadili a vedli hasiči z SDH Bukovina, jely tažené koňmi koněspřežní stříkačky z Kanic a z Ořechova, následovaly historické hasičské automobily, pěší průvod hasičů, kterých se letos sjelo podle registrace 530 a zastupovali 44 sborů dobrovolných hasičů z Jihomoravského kraje i z kraje Vysočina a závěr průvodu patřil asi padesáti hasičským cisternám, dopravním automobilům a další hasičské technice. Tečkou za průvodem byla již tradičně kanická polní kuchyň s navařeným gulášem. Ze zastřešené terasy restaurace U Farlíků řízně vyhrávala dechovku Bivojanka.
V půl jedenácté páter Tomáš Prnka a páter Jan Peňáz sloužili slavnostní mši, při které páter Prnka pohovořil o znamení ohně a vyzvedl účinnou pomoc hasičů při mimořádných událostech i v běžném životě. Vzpomenul patrona hasičů sv. Floriána, vedle jehož sochy stála skupina hasičských praporečníků s prapory.
Po mši přišel v prostoru před kostelem na pořad připravený program, ve kterém hasiči prezentovali před veřejností to, co umí. Konečně ustal i déšť a lidé se začali usmívat. Děvčata ze slavkovské taneční skupiny předvedla své úžasné vystoupení. Následovalo požehnání třem hasičským vozidlům, která byla nově pořízena, žehnalo se knize "Proč jsem se stal hasičem", kterou poutavě napsal v roce 2010 pan Červinka z Hodějic. Zdravici pronesl bratr Josef Gargula, starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jihomoravského kraje, který je současně i starostou sdružení okresu Brno-venkov. Hasiče pozdravil i náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Václav Horák. Jménem krajského sdružení hasičů předal bratr Gargula Čestné uznání s medailí páteru Tomáši Prnkovi za dlouholetou podporu hasičstva. Vždyť s nápadem uspořádat první hasičskou pouť u příležitosti svátku sv. Floriána přišel v roce 2002 právě on a my všichni, kteří s přípravou pouti pomáháme, víme, že bez něj by to prostě nešlo. Blahopřeji mu na tomto místě k vysokému krajskému ocenění a přeji panu děkanovi pevné zdraví a stále neutuchající vitalitu.
Dechovka z terasy restaurace umocňovala dobrou náladu hasičů i návštěvníků pouti mezi jednotlivými ukázkami práce dobrovolných hasičů. Jak se hasívalo před více jak sto lety ukázala dvě historická družstva hasičů z Hostěnic a Ořechova se svými stále funkčními koněspřežkami. Po té byla k vidění ukázka štafety dvojic ze soutěže mladých hasičů z SDH Brno-Bosonohy a Tvarožná, ze hry Plamen a vyvrcholením byl společný zásah jednotek dobrovolných hasičů, kdy s vynikající koordinací, pod vedením adamovských hasičů, byly "zachráněny" osoby z úřadu městyse Křtiny, při simulovaném požáru této budovy. Nově letos byla k vidění bohatá výstava hasičských atributů ve staré škole. Řízení dopravy se dobře zhostili hasiči z SDH Babice n. Sv., jehož členové zajišťovali i stánek první pomoci. O parkování, přípravu i o průběh pouti se starali křtinští hasiči. K dobré náladě hasičů přispívá občerstvení, které obstarávali mimo místní restaurace i hasiči z Kanic a ze Sivic se svými polními kuchyněmi.
Zajištění pouti včetně malého občerstvení hasičů při oslavě svátku sv. Floriána by nebylo možné bez sponzorů a příznivců hasičů. Letos přispěly společnosti, kterým patří poděkování za to, že umožnily hasičům v tak velkém rozsahu společné setkání ve Křtinách. Byly to společnosti HAWLE ARMATURY, s.r.o., Zemako, s.r.o., Červinka,s.r.o., Komfort,a.s., Pavel Čáslava - Čáslava stav, Dopravní podnik města Brna, a.s., Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Inženýrské stavby Brno, s.r.o., Vodárenská akciová společnost, a.s., pivovary Starobrno, Gambrinus, společnost JASO Střelice, Coca-cola, a.s. Nově letos poskytly příspěvek i některé sbory : SDH Ochoz u B., Kanice, Tvarožná, Hostěnice, Babice n.Sv., okrsek Adamov.
Každý ze zúčastněných sborů obdržel pamětní medaili k letošnímu jubilejnímu desátému výročí Hasičské pouti Křtiny.

nahoru

První jarní pouť - neděle 5. června

Doručeno dne:
6. června 2011
Autor:
Naděžda Nováková
Farnost/místo:
Břest
Text zprávy:
Chtěla bych touto cestou poděkovat Pánu Bohu za vykolejení vlaku dne 5. června 2011 u Vyškova. Podle očitých svědků a televizních záběrů vypadala nehoda dost děsivě - 12 zničených vagónů včetně sloupů elektrického vedení, pokroucené koleje v délce 60 metrů. Neštěstí se naštěstí týkalo prázdného nákladního vlaku, takže vznikly pouze materiálové škody, dokonce ani strojvedoucí nebyl zraněn. Podle Drážní inspekce byly problémy na trati už od pátku, ale nikdo je neřešil.
A proč z toho mám neskutečnou radost? Protože o dvě hodiny později touto tratí jelo rychlíkem asi 80 poutníků, kteří se vraceli z každoroční pěší poutě k Panně Marii Křtinské. Při představě, že by koleje "vydržely" ještě ony dvě hodiny, a nehoda by se stala právě při projíždění tohoto rychlíku, mě ještě teď běhá mráz po zádech. Kromě ostatních přátel jsem v tom vlaku měla i tři své děti. Vrátili se sice o hodinu později, ale všichni, a bez šrámů.
Pokud má snad někdo nějaké pochybnosti - tak tomu se říká Ochrana Panny Marie v praxi. Tisíceré díky Maria, chodíme k Tobě už přes 200 let, a budeme chodit dál - svědčí o tom i vysoké procento dětí a mládeže, kteří jsou zárukou, že tato tradice hned tak neskončí.

nahoru

První jarní pouť - sobota 4. června

Doručeno dne:
6. června 2011
Autor:
Anna Hlávková
Farnost/místo:
Šlapanice
Text zprávy:
V sobotu šlo 2O poutníků od nás pěšky. Mnozí neměli ani pláštěnku, ani deštník, pouze důvěru, že to dobře dopadne. Když jsme se večer vrátili z pouti, měli jsme všichni zalité zahrady, protože ve Šlapanicích pršelo.Panna Maria se o nás postarala.

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017