en-U KOSTEL BUKOVINKA | FARNOST | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

FILIÁLNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V BUKOVINCE

Bukovinka, čítající kolem 360 obyvatel, patří do křtinské farnosti. Starobylý název: Puchvan, později Malá Bukovina.

První listinné zprávy o Bukovince jsou z roku 1265 a 1283. Jedná se o nadační listiny pana Hartmana z Holštýna. (Nadační listiny jsou uvedeny ve křtinském archivu.) Podle těchto zpráv již v té době stával v Bukovince kostel nebo kaple na místě starého hřbitova. Podle některých byla u kostela i fara.

Dle staré tradice se nedaleko kostela v roce 1210 zjevila Panna Maria Křtinská Tato tradice dále říká, že zde působili poustevníci - pravděpodobně staroslovanského obřadu - a starali se o milostnou sochu. Neopustili kostel ani tehdy, když socha byla přenesena do Křtin. Ústní tradice mluví o posledním poustevníkovi, který se jmenoval Pavel. Staří pamětníci mluvili o náhrobním kameni, kde byl latinský nápis následujícího znění: V pátek na den sv. Pankráce 1475 zemřel zdejší poutevník Pavel a zde byl pochován. Byl zobrazen v poustevnickém oděvu, klečící před milostnou sochou.

Podle jiného vyprávění zde původně působili benediktini, později premonstráti ze Zábrdovic.V letech 1670 až 1690 měl kostel 3 oltáře, pozlacený kalich a 2 zvony. Starý kostel v roce 1772 vyhořel. Dnes můžeme vidět jen zříceninu této starobylé památky. Následujícího roku 1773 byl vystavěn nynější kostel. Je 37 m vysoký, byl zbudován opodál na vyvýšenině, na jižním okraji obce. Zásluhu na postavení kostela měl tehdejší zábrdovický opat Kryštof Matuška. Titul kostela: "Nanebevzetí Panny Marie".

Nad vchodem kostela je kamenná deska, která měla latinský nápis, dnes nečitelný. V českém překladu:" Hle, po krutém požáru tu z popela vstávám a pevně stojím ke cti Rodičky Boží, postavený od Kryštofa Matušky, opata kanonie zábrdovického kostela, který již slavil 50. výročí slavných slibů.

Začátkem 19. století ve Křtinách působil Václav Opletal, rodák z Bukovinky. Narodil se roku 1748 v domě č.1. Daroval bukovinskému kostelu zvon, který byl rekvírován v 1. světové válce. Jeho přičiněním byly v kostele instalovány varhany, korouhve a další. Byla o tom napsána listina:
"K věčné a vděčné památce pro naše potomky obce malobukovinské. Roku Páně 1808 za času Václava Opletala, faráře křtinského, syna zdejšího pololáníka, roku 1748 dne 28. měsíce září narozeného a roku 1806 od Jejich Jasnosti císařské Františka druhého za faráře do Křtin nejmilostivěji ustanoveného a za času Pavla Kotulána, rychtáře a Štěpána Kotulána, konšela zdejší malobukovinské obce, nalezli se štědří dobrodincové, kteří zdejší kostelíček pod titulem Nanebevzetí nejblahoslavenější Marie Panny, nejenom obdarovali, ale také okrášlili, když k větší cti a chvále Boží a vyvolené Matky Panny Marie, varhany, které tu před tím nikdy nebyly, nové korouhve a také i nový pokrov vlastním svým nákladem koupili a zbudovali a tak nejenom nám, ale i všem našim potomkům věčnou památku po sobě zanechali a také krásnou ozdobou kostela mysl a srdce naše k horlivějšímu modlení a pobožnosti vzbudili a pozdvihli. Naše srdce duchovní a svatou žádostí plesalo a mysl naše horlivě a nábožně k Bohu se pozdvihla ano i mnohému slzy radostí z očí kapaly, když toho roku patnáctou neděli po sv. Duchu služby Boží ponejprv s varhanami se držely a odbejvaly. Sám Bůh všeho dobrého věrný Odměnitel račiž nábožných dobrodinců těch věčná býti odplata.
Pročež také tento spis do obecní pokladnice jsme položili, aby také naši potomci za štědré dobrodince a také za nás k Pánu Bohu pobožně se modlili a totéž činiti i svým potomkům naporučili. Ještě naši potomci věděti mají, že my obyvatelé dědiny této malobukovinské z otcovské lásky k nim roku 1806 učitele školního jsme přijali a sami ho živili. Dáno do pokladnice obce naší malobukovinské dne 4. června 1809."

Dne 5. června 1827 udeřil blesk do věže, aniž by zapálil, prorazil klenbu nad kůrem, neporušil varhany, spadla část omítky, vyletěl dveřmi, které byly tak rozsypány, že musely být pořízeny nové.

V roce 1949 byly posvěceny nové zvony. V roce 1976 byly na kostele demontována břidlice a nově položena bobrovka. V roce 1978 provedla firma Okresní podnik služeb Kroměříž z mědi klempířské práce na kostele. V roce 1979 byla přistavěna sakristie dle návrhu Karla Ochmanna. Dříve místo sakristie sloužil prostor za oltářem. Zároveň přípojka elektriky zavedena do země pod silnicí. V roce 1981 vyměněna všechna okna, vyrobena družstvem Stavba Židenice. Téhož roku provedena elektroinstalace a kostel vymalován. V roce 1982 položena nová dlažba a upraven liturgický prostor dle návrhu arch. Ludvíka Kolka. V roce 1983 v sakristii instalován nový nábytek, rozvaděč a v kostele nové lavice. V letech 2004 - 2006 odvodnění kostela, oprava soklu, sanační omítky, nátěr fasády a okenních rámů.

Na konci Bukovinky je kaplička s nápisem: Zde se roku 1210 zjevila Panna Maria Křtinská. Kapli nechal zbudovat hrabě z Bubna-Litic. Kapli dal postavit na poděkování za záchranu ve válce na italské frontě.

Ve farní kronice čteme:
"V roce 1875 11. září v neděli dopoledne před svátkem Jména Panny Marie, byla kaple posvěcena. Urozený patron jel se zdejším farářem Bernardem Pátkem o 9. hod. do Bukovinky a šli do kostela, kde se všichni obyvatelé bukovinští ve svátečním šatě shromáždili. O 10,00 sloužil pan farář tichou mši sv., po mši sv. četné shromáždění věřících za zpěvu písně " Ejhle svatý Velehrad již září" se ubírali k místu svěcení. Tam měl pan farář řeč, ve kterém jménem bukovinských obyvatel vysoce urozenému hraběti co nejsrdečněji děkoval a všem obyvatelům bukovinským za povinnost kladl, aby obraz Panny Marie v srdci chovali a její krásné ctnosti následovali, aby se Panna Maria stala jejich orodovnicí u svého Božského Syna. Po řeči posvětil pan farář sochu a modlil se loretanskou litanii s příslušnými modlitbami. Pak se vracelo procesí za zpěvu " Bože,chválíme tebe" do kostela, kde byla ofěra a děkovná modlitba. Tím byla slavnost ukončena."

U kaple konáváme 1. května májovou pobožnost jako přípravu na významné jubileum 800. výročí zjevení Panny Marie Křtinské. K té příležitosti jsme vydali 2 medaile.

Zaznamenal P. Tomáš Prnka

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017