en-U TIPY NA VÝLET | TURISTICKÝ SERVIS | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

TIPY NA VÝLETY DO OKOLÍ POUTNÍHO MÍSTA

Značené cesty

Modrá trasa směřuje po místní komunikaci část společně se zelenou směrem na severozápad, na okraji obce se rozdělují, modrá pokračuje polní cestou na Habrůvku, Adamov, Ořešín, Brno, druhý směr z centra směřuje po silnici III/3731 směrem jihozápadním na Bílovice(odpojuje se z červené trasy a opět se k ní připojuje).

Zelená trasa vede severozápadním směrem po odpojení od modré lesem na Rudici, přes Rudické propadání do Jedovnic, druhý směr vede z centra po silnici II/373 na jih obce ke koupališti a dále lesem na Březinu, Hádek, k Ochozské jeskyni s napojením na trasy do Brna.

Z centra obce směřuje červená turistická značka po silnici III/37445 na jihozápad na Babice, Bílovice, cestou S. K. Neumanna do Brna, druhý směr na východ vede po místní komunikaci a lesní cestou směrem na Bukovinu, přes Lhotky na Bukovinku.

Žlutá trasa vede po místní komunikaci obcí společně s červenou směrem severovýchodním, trasy se rozdělují na okraji obce, žlutá směřuje k severu pod Proklest, arboretem, přes Tipeček do Jedovnic.

Boží muka

Dne 16. dubna 2000 byla za velkého zájmu občanů požehnána P. Tomášem Prnkou studánka a Boží muka zvaná Poklona. V horní části Poklony je veliký kónický bílý kruh symbolizující studánku a v kruhu je plastika Panny Marie s Ježíškem na klíně, rukama odvrací zlo od svého dítěte i od každého z nás. Plastika připomíná zrcadlení ve vodní hladině, byla vyrobena ve sklárně ve Škrdlovicích. Studánka přitahuje domácí i přespolní. Vzdálenost od kostela je asi 800 m směrem na Adamov.

Zámek

Mezi křtinské dominanty patří i dva místní zámky. Dolní zámek, který je vlastně součástí celého chrámového komplexu, byl původně premonstráckou rezidencí, která byla postavena po roce 1718 neznámo přesně v jaké podobě. Po vyhoření chrámu v roce 1844 byla rezidence rozdělena na faru a letní sídlo - zámek Dietrichštejnů. Někdy po roce 1864 tehdejší majitel křtinského velkostatku Vincenc z Bubna a Litic celou budovu přestavěl a upravil na honosnější sídlo.

Na místě pozdějšího nového zámku byl roku 1828 nejprve vybudován dvůr, z kterého byl roku 1832 vytvořen ovčín. Když roku 1882 koupil Křtiny šlechtic Mořic Teuber, zřídili si Bubnové z Litic z ovčína zámeček, přistavěním prvního patra na stávající budovu. V obou zámcích byly v průběhu let provizorně umísťovány i místní školy. V novém zámku, který patřil později baronu Oftermannovi, byla od září 1945 umístěna i "střední škola". V současné době slouží zámek potřebám MZLU ŠLP Křtiny a není přístupný veřejnosti.

Jeskyně

Po obou stranách údolí, které vede ze Křtin do Adamova, je celá řada menších i větších jeskyní a krasových útvarů. Generace jeskyňářů je déle než jedno století intenzivně objevují a zkoumají a snaží se nalézt stále další prostory, které zcela určitě jsou v podzemí ještě ukryty.

Některé z jeskyní byly zachyceny na poštovních pohlednicích již na konci 19. století a především pak na počátku století dvacátého. Žádná z těchto jeskyní se však nenachází na křtinském katastru. Mariánská a Nová Drátenická leží na katastru Březiny, Býčí skála, včetně Bruniny jeskyně a Kostelíku jsou v katastru Habrůvky. Vydavateli pohlednic s touto tématikou však ani v jednom případě nebyli občané těchto vesnic.

Jeskynní systém "Výpustek"

(Podstatně zkrácená historie jeskynního systému "Výpustek")
Asi 1,5 km od Křtin západním směrem se nachází v údolí Křtinského potoka několik desítek jeskyní, z nichž největší je jeskynní systém "Výpustek". Z bezprostředního okolí jsou nálezy, které svědčí o prehistorickém osídlení z doby, která sahá až k rokům 15 000 př. n. l., poté "halštatskému" osídlení a osídlení "lidí se slovanskou keramikou". Spolu s jeskyněmi Sloupsko-Šošůvskými je "Výpustek" znám jako jeskyně již od 17. století.

Při výzkumných pracích a především v době těžby fosfátových hlín z jeskyní "Výpustek" v letech 1920-1932 zde bylo nalezeno velké množství kostí zvířat svědčící o tom, že jeskyně byla v dávnověku osídlena především pravěkým jeskynním medvědem a jeskynním lvem. Dochované nálezy jsou v současné době vystaveny v přírodovědném muzeu ve Vídni a v ANTROPOSU Brno. V letech 1936 - 1939 byla jeskyně zabrána pro potřeby "prvorepublikové" armády, která zde měla uloženou munici. Tato byla po okupaci fašistickým Německem odvezena hned 15. března 1939.

V roce 1943 jeskyně obsazuje opět armáda tentokráte okupačního Německa, která zde zbudovala podzemní továrnu na výrobu součástek leteckých motorů, ve které pracovalo totálně nasazené obyvatelstvo na dvě 12-ti hodinové směny v počtu až 600 lidí v jedné směně. Tato válečná výroba zde byla ukončena až kolem 15. dubna 1945, kdy ustupující německá armáda celou jeskyni zničila, stejně jako velkou část strojního vybavení.

V poválečném období byly opět zahájeny dílčí výzkumy jeskynního systému především tzv. "Salmova Výpustku" pod vedením badatele R. Burghardta.

V roce 1961 v souvislosti se známou mezinárodně-politickou situací - tzv. karibskou krizí a hrozbě použití zbraní hromadného ničení je Výpustek opět obsazen armádou - tentokrát Československou lidovou, která zde postupně vybuduje záložní podzemní chráněné pracoviště a jako objekt přísně tajný jej udržuje až do roku 2000, kdy generální štáb rozhoduje opět v souvislosti se změněnou mezinárodně-politickou situací (po vstupu naší armády do aliančního svazku NATO), že armáda již tento objekt pro své operační využití nepotřebuje a jako spoustu dalších vojenských objektů i toto pracoviště opouští a jsou zahájena jednání o předání nadzemních i podzemního objektů do "civilní sféry" a hledány možnosti jejich využití. Je zde zájem Technického muzea v Brně provozovat podzemí jako výstavní expozici, která by zahrnovala celou bohatou historii této lokality.

V současné době je jeskyně omezeně a výjimečně zpřístupňována především pro potřeby odborné, ale i laické veřejnosti, byly opět zahájeny průzkumné práce "Výpustku", na kterých se podílí především speleologická skupina "Křtinské údolí" pod vedením pana Kubeše.

Výjimečně lze dohodnout prohlídku této lokality skupinou zájemců v počtu 15 - 40 osob po telefonické domluvě se správcem objektu.

Zpracoval: Správce objektu TORA-BORA
Dvořáček Robert, tel: 516 439 425, 723 328 443

Arboretum

Arboretum se sbírkou cizokrajných dřevin se nachází mezi obcemi Křtiny a Jedovnice. Je veřejnosti přístupné. Bylo založeno v letech 1929 - 1930 profesorem Augustinem Bayerem.

Arboretum leží na území Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny. Odbornou správu nad arboretem vykonává Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity. V roce 1995 byla založena Nadace prof. Augustina Bayera, která si klade mimo jiné za cíl poskytovat arboretu nadstandardní péči a zpřístupnit arboretum veřejnosti. Arboretum se rozkládá na ploše 23 ha, zabírá louky kolem potoka a přilehlé části lesních svahů v nadmořské výšce 450 až 500 m.

Chráněná krajinná oblast Moravský kras

Moravský kras patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě. Na celém území je známo více než 1100 jeskyní, z nichž čtyři jsou přístupné veřejnosti. Punkevní jeskyně s možností plavby na podzemní říčce Punkvě spojené s prohlídkou dna propasti Macocha, Kateřinská jeskyně, která je známá unikátními hůlkovými stalagmity, jeskyně Balcarka s bohatou a barevnou krápníkovou výzdobou a Sloupsko-šošůvské jeskyně, tvořené mohutnými chodbami a podzemními propastmi.
Více na http://www.moravskykras.net/.

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017