en-U CHRÁM | UMĚNÍ | TURISTICKÝ SERVIS | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

CHRÁM

Poutník vystupuje obvykle ke chrámovému vstupu po kamenném trojramenném schodišti z nástupní rampy, v níž se skrývá vchod do krypty. Nedávno v ní byly nalezeny lebky zdobené vavřínovými věnci a písmenem T na čele. Samotný vchod do chrámu je zakryt barokní mříží s Kristovým monogramem.

Když po vstupu do chrámu obrátíme své zraky nad vchod, spatříme tři erby: kláštera zábrdovického (příčně půlený štít s jednorožcem a kloboukem), konventu (podélně půlený štít s polopostavou Panny Marie v mandorle a hvězdami) a dokončitele chrámu opata Kryštofa Jiřího Matušky (příčně půlený štít s mostem, trojvrším a patriarším křížem a postavou světce).

Z podkruchtí se otvírá fascinující pohled na baldachýnový hlavní oltář s milostnou sochou Panny Marie. Jednotlivé prvky jeho ikonografie jsou prostorově uspořádány. V pohledové přímce spatřujeme na stěně západní empory velký mariánský monogram, na vnější stěně empory pak sochu Boha Otce. Monogram i postava Boha Otce jsou dílem Ondřeje Schweigla.

Mariánský program chrámu doplňují čtyři obrazy Ignáce Raaba, v levé boční lodi Zvěstování a Zasnoubení, v pravé pak Navštívení a Útěk do Egypta. Raabovi jsou připisovány také zastavení křížové cesty. Bezpochyby mu lze připsat dva obrazy (Krista na hoře Olivetské a Nanebevstoupení Páně) v podkruchtí za hlavním oltářem.

Na pilířích nesoucích centrální kopuli jsou dva reliéfy, první (O. Schweigl) s námětem sv. Norberta potírajícího blud Tanchelmův (vlevo) a na protilehlé straně druhý, se sv. Augustinem vítězícím nad trojičním bludem Ariovým. V nástavci obou reliéfů nesou dvojice andílků desky s monogramy obou světců.

V chrámu jsou mimo oltář hlavní další čtyři oltáře vedlejší, zasvěcené, jak je obvyklé v poutních chrámech, ochranným patronům.

V levé příčné lodi je to oltář sv. Barbory s plastikami (O. Schweigl), sv. Apolonie a sv. Kateřiny, nástavci s anděly, nesoucími kalich. Oltářní obraz Umučení sv. Barbory namaloval J. J. Etgens.

V pravé boční zdi se nachází oltář 14 svatých pomocníků, s obrazem od Josefa Sterna a s plastikami O. Schweigla (sv. Šebestián, sv. Rocha, v nástavci andělé s kotvou, kaditelnicí a lodičkou).

Ondřej Schweigl vyřezal také plastiky Ukřižovaného, sv. Jana Evangelisty a Panny Marie na oltáři Ukřižování, kartuše nápisem INRI) při pilíři křížení na pravé straně apsidy chóru. Od téhož sochaře je též reliéf s dvanáctiletým Kristem, kážícím v synagóze na poprsni kazatelny. Na její stříšce spatřujeme hebrejské Jahve (znamenající jméno Hospodina).

Poslední oltář se nachází v kapli v chóru za hlavním oltářem. Zasvěcen je pomocníkům v nebezpečných situacích římským mučedníkům sv. Janu a Pavlovi. Oltářní obraz je vynikajícím dílem Josefa Winterhaldera ml. V nástavci je drobný obrázek sv. Gilberta, od téhož malíře. Sochy sv. Floriána a sv. Vendelína jsou připisovány O. Schweiglovi. Před tímto oltářem byl roku 1777 pohřben opat Kryštof Matuška. Fresky na stropě v zadní části chóru zobrazují sv. Jana Nepomuckého, inkarnaci Kristovu a sv. Josefa. Na stěnách při vstupu do sakristie (dnes kaple) visí pět votivních obrazů: obraz věnovaný r. 1744 zábrdovickými premonstráty z vděčnosti za osvobození od Sasů, obrazy darované roku 1753 a 1848 z Vyškova, obraz věnovaný do chrámu roku 1723 z Prostějova (přemalován 1898) a votivní obraz darovaný z Ivanovic roku 1799 za odvrácení nakažlivé nemoci od obce. Ve stěnách jsou zasazeny kamenné desky s nápisy připomínajícími založení kostela. Pozornost zaslouží i barokní votivní svíce zavěšené u hlavního oltáře.

Sakristie byla proměněna v kapli, před níž je umístěna křtitelnice od Ondřeje Schweigla.

Součástí původního konceptu měly být dvě kaple (sv. Josefa a sv. Anny) v symetricky uspořádaných ambitech. Realizována byla pouze kaple sv. Anny, patronky rodiny, s nástěnnou malbou (oslava Nejsvětější Trojice) od Michala Jana Fissé. Na hlavním oltáři kaple stojí socha sv. Anny z první poloviny 17. století. V ambitu byly po opravě opět zavěšeny votivní obrazy, vesměs z tohoto století.


Poznámka realizačního teamu:
Tuto část budeme dle získaných dalších nebo podrobnějších informací postupně rozšiřovat. Poslední aktualizace byla provedena dne 11. dubna 2005.

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017