Oficiální program oslav

Z následujícícho seznamu si prosím vyberte podle svého zájmu:

vytisknout program

Během Jubilea bude možnost získání plnomocných odpustků za obvyklých podmínek !

Duchovní program oslav Jubilea s kalendářním řazením odkazů na program kulturní a ostatní.
Datum a časNázev a popis
13. 4.Rekolekce kněží z děkanství blanenského (viz ostatní program)
13. 4.Putovní pouť "Nový Jeruzalém" (viz ostatní program)
16. - 18. 4.
Pá, So, Ne
18:00, 9:00, 7:30
duchovní obnova se zaměřením na mariánskou úctu
P. Cyril Vojtěch Kodet, OCarm., představený Řádu bratří karmelitánů v ČR
Podrobný program…Pátek:
18:00 - mše svatá s promluvou v kostele (po ní dotazy a možnost rozhovorů)
(noclehy a jídlo si každý zajišťuje sám)
Sobota:
9:00 - 1. přednáška v sále zámku
15:00 - 2. přednáška v sále zámku
(během přestávek mezi přednáškami možnost dát si kávu nebo čaj; na faře po celý den možnost rozhovoru s knězem)
16:00 - adorace v zimní kapli a příležitost ke svátosti smíření
17:30 - mše svatá v kostele
(noclehy a jídlo si každý zajišťuje sám)
Neděle:
7:30 - mše svatá s farností (po ní beseda v zimní kapli)
18. 4.
Neděle 10:30
diamantová primiční mše svatá P. Tomáše Prnky
děkovná bohoslužba k 60. výročí kněžství emeritního křtinského faráře
Více informací…Slouží P. Tomáš Prnka
Káže P. Marian Rudolf Kosík, OPraem., opat novoříšský
18. 4.
Neděle 14:00
žehnání šesti nových zvonů pro Zvonohru
za účasti zvonařského mistra Petra Rudolfa Manouška
Více informací…Žehná P. Tomáš Prnka
18. 4.Koncert na Zvonohru (viz kulturní program)
18. 4.Sázení jubilejního kaštanu (viz ostatní program)
24. 4.
Sobota 15:00
skautská pouť
setkání skautů brněnské diecéze v den svátku jejich patrona sv. Jiří
celebruje Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze
25. 4.
Neděle 10:30
hasičská pouť
slouží P. Tomáš Prnka, emeritní křtinský farář
Více informací…9:50 - průvod jednotek zúčastněných hasičských sborů (se zástavami, v historických nebo dobových uniformách, s technikou historickou nebo dobovou)
10:30 - mše svatá
11:40 - ukázky zásahů a činnosti hasičů (zásah koněspřežní stříkačkou, ukázka činnosti mládeže, způsoby záchrany osob z hořící budovy úřadu)
26. - 30. 4.
Pondělí - pátek
přípravný týden k zahájení jubilejních oslav
slouží kněží z poutních míst okolí Křtin
Více informací…Pondělí 26. 4. - P. Pavel Klouček z Rájce
Úterý 27. 4. - P. Miloslav Čamek z Hlubokých Mašůvek
Čtvrtek 29. 4. - P. Josef Pohanka ze Žarošic
Vždy v 18:00 hod.
28. 4.zahájení výstavy "Křtiny - Santiniho perla Moravy" (viz ostatní program)
1. 5.
Sobota 10:30
SLAVNOSTNÍ KONCELEBROVANÁ BOHOSLUŽBA
oficiální zahájení oslav Velkého křtinského jubilea v den 260. výročí benedikce kostela
celebruje kardinál Mons. Giovanni Coppa z Říma
Více informací…Kardinál Coppa je bývalý nuncius v ČR, známý svým srdečným vztahem k našemu národu a kultuře.
Koncelebrovat budou zástupci brněnského biskupství, premonstrátského řádu, současný a bývalý křtinský farář.
Program obohatí Kantila a hornisté z Čech a Moravy.
Slavnost bude přímo přenášet Česká televize.
Z DŮVODU PŘÍMÉHO PŘENOSU ČT VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍM ORGANIZAČNÍM SDĚLENÍM:
- prosíme, abyste v křtinském chrámu zaujali místa nejpozději do 10:00
- již od cca 9:30 bude v chrámu probíhat předprogram
- prosíme také, abyste respektovali prázdné zóny především před oltářem
- dále prosíme, abyste dle potřeby dbali pokynů organizátorů
- upozorňujeme, že během přímého přenosu nebude možnost přistoupit ke svátosti smíření
- liturgický průvod vyjde z fary již v 10:00
- kněze, jáhny a ministranty prosíme, aby byli připraveni v liturgickém oděvu v 9:45 před farou
- liturgické oděvy si prosím přineste vlastní (liturgická barva bude bílá)
1. 5.
Sobota 15:00
žehnání nové boží muky
požehná kardinál Mons. Giovanni Coppa. Ve 14:30hod. odchod průvodu z kostela.
1. 5.
Sobota 18:00
Májová pobožnost u kapličky zjevení v Bukovince
vede P. Tomáš Prnka, emeritní křtinský farář
3. - 7. 5.
Pondělí - pátek
Děkovný týden za zahájení jubilejních oslav
slouží kněží z děkanátu
8. 5.
Sobota 15:00
POUŤ BRNĚNSKÉ MLÁDEŽE A HVĚZDICOVITÁ POUŤ OKOLNÍCH DĚKANÁTŮ
15. ročník pěšího putování mládeže
za účasti generálního vikáře brněnské diecéze a děkana kapituly, Mons. Jiřího Mikuláška
Více informací…15:00 - společný program všech děkanátů
16:00 - koncelebrovaná mše svatá
8. 5.koncert sbm (viz kulturní program)
15. 5.
Sobota 18:30
První jarní pouť
celebruje P. Milan Mihulec, SDB
po mši svaté následuje světelný průvod přes ambity a kapli sv. Anny
další bohoslužby pro tento den
16. 5.
Neděle 10:30
První jarní pouť
celebruje P. Marian Rudolf Kosík, OPraem., opat novoříšský
14:00 - POŽEHNÁNÍ
další bohoslužby pro tento den
16. 5.Půl tisícileté působení premonstrátů ve Křtinách (viz kulturní program)
22. 5.
Sobota 18:00
Hlavní pouť
celebruje P. Václav Slouk, brněnský děkan a kanovník kapituly
po mši svaté následuje světelný průvod přes ambity a kapli sv. Anny
další bohoslužby pro tento den
23. 5.
Neděle 10:30
Hlavní pouť
celebruje apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Mons. Diego Causero spolu s Marianem Rudolfem Kosíkem, OPraem., opatem novoříšským
pozn: změna oproti původní informaci na plakátech a v informační brožuře Jubilea
14:00 - POŽEHNÁNÍ
další bohoslužby pro tento den
23. 5.Komentovaná prohlídka chrámu (viz kulturní program)
28. 5.Noc kostelů (viz ostatní program)
30. 5.
Neděle 10:30
Orelská pouť
celebruje Mons. Ján Sokol, emeritní arcibiskup trnavský
požehnání bude na orelské základně v Bukovině
další bohoslužby pro tento den
13. 6.
Neděle 10:30
Vyškovská pouť
celebruje P. Robert Bösner od Panny Marie Třídubské v Dolním Rakousku
13:00 - ADORAČNÍ POBOŽNOST
další bohoslužby pro tento den
26. 6.
Sobota 18:30
Hanácká pouť
celebruje P. Marcel Javora, farář ve Vysočanech u Blanska
po mši svaté následuje světelný průvod přes ambity a kapli sv. Anny
další bohoslužby pro tento den
27. 6.
Neděle 10:30
Hanácká pouť
celebruje P. Vladimír Krejza z Ivanovic na Hané
(celebruje Mons. ThDr. Josef Koukl, emeritní biskup litoměřický) - v sobotu 22.5. byl povolán na věčnost +
o úpravě programu budeme informovat
14:00 - POŽEHNÁNÍ
další bohoslužby pro tento den
25. 7.
Neděle 10:30
Svatoanenská pouť
celebruje P. Stanislav Krátký, probošt mikulovské kapituly
14:00 - POŽEHNÁNÍ
další bohoslužby pro tento den
15. 8.
Neděle 10:30
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA V BUKOVINCE (místo zjevení Panny Marie)
bude spojeno s Tradičním svěcením květin a bylin - po každé mši svaté, květiny si přineste s sebou
celebruje Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický
Více informací…Ve Křtinách budou mše svaté JEN v 7:30 a 9:00 hod.
V 8:45 hod. bude možnost vyjít pěšky od křtinského kostela.
Přibližně v 10:00 vyjde za zvuku zvonů liturgický průvod od kulturního domu v Bukovince ke kostelu, kde se o. biskup zastaví ke krátké modlitbě. Dále bude průvod pokračovat až na louku naproti kapličce připravenou pro slavení mše svaté.
Prosíme ministranty a kněze, aby přišli do kulturního domu nejpozději v 9:45. Dovezte si vlastní: kněží albu a bílou/zlatou štolu, ministranti ministrantské oblečení.
Odpoledne ve 14:00 bude v Bukovince požehnání.
Pokud pojedete autem či společným autobusem, budete organizátory nasměrováni na záchytná parkoviště na krajích obce.
29. 8.
Neděle 10:30
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA K 13. VÝROČÍ PAPEŽSKÉ KORUNOVACE MILOSTNÉ SOCHY PANNY MARIE
celebruje P. Bronislav Kramár, OPraem., opat želivský
Více informací…Během bohoslužby vystoupí brněnská vokálně zaměřená skupina "Dejá vu", která vznikla v roce 1998 a působí především při farnosti Brno - Slatina.
29. 8.Koncert na Zvonohru (viz kulturní program)
5. 9.
Neděle 16:00
Radostná cesta
vede P. František Dostál
(POZOR ZMĚNA!! - původně byl uveden čas 14:00 a P. Dubec)
Bude mimořádně otevřená kostnice v době: 13:00 - 16:00 hod.
12. 9.Slavnostní koncert na počest Jubilea (viz kulturní program)
18. 9.Den Křtin (viz ostatní program)
17. 10.
Neděle 10:30
Dušičková pouť
celebruje P. Michael Pojezdný, OPraem., opat strahovský
14:00 - POŽEHNÁNÍ
další bohoslužby pro tento den
17. 10.Koncert na Zvonohru (viz kulturní program)
7. 11.
Neděle 10:30
SVATOHUBERTSKÁ MŠE
slouží P. Tomáš Prnka, emeritní křtinský farář
21. 11.
Neděle 10:30
SLAVNOSTNÍ DĚKOVNÁ KONCELEBROVANÁ BOHOSLUŽBA
oficiální zakončení oslav Velkého křtinského jubilea
celebruje Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
Více informací…Zveme vás již od 9:45 na modlitbu růžence.
Slavnostní bohoslužbu bude v přímém přenosu přenášet TV Noe, z koncertu bude pořízen záznam.
Prosíme kněze, jáhny a ministranty, aby byli nachystáni v 10:10 před farou.
Zkouška pro ministranty bude v 8:30 - sraz v sakristii.
Liturgické oděvy si prosím přineste vlastní (liturgická barva bude bílá).
21. 11.Slavnostní koncert k zakončení oslav Velkého křtinského jubilea (viz kulturní program)

Všechny ostatní tradiční zde neuvedené poutě budou zachovány v řádných termínech.
Více na hlavních stránkách Krtiny.katolik.cz v Infoservisu.

Změna programu vyhrazena


nahoru