en-U HISTORICKÉ UDÁLOSTI 20. STOLETÍ | KŘTINSKÁ KRONIKA | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

KŘTINSKÁ KRONIKA - UDÁLOSTI 20. STOLETÍ

Rychlá navigace dle roků:

        1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

ROK 1974

Velmi nepříznivý rok z hlediska počasí. Žádná roční doba neměla svůj ráz. Počasí ovlivnilo práci na polích, ale dík obětavosti našich zemědělců vše bylo v pořádku sklizeno. Počasí ovlivnilo i naši hlavní pouť o Svatém Duchu - 2. 6. a stejně i svátky vánoční, kdy zase bylo veliké náledí. A tím i účast daleko menší.

nahoru

ROK 1975

Rok 1975 byl rokem jubilejním. Uplynulo 30 roků od našeho osvobození. Při té příležitosti byl čten v neděli 27. dubna pastýřský list našich ordinářů.

Rok 1975 byl rokem milostivým. Sv. Otec Pavel VI. uzavřel svatý rok 24. 12. před půlnoční mší sv.

Stříbrné kněžské jubileum. 16. dubna - ve středu - 31 kněží včetně duchovního správce - P. Tomáše Prnky - spolu s kapitulním vikářem prelátem Ludvíkem Horkým při koncelebrované mši sv. poděkovali před trůnem Panny Marie Křtinské při příležitosti stříbrného kněžského jubilea. Účast četná. Pohoštění bylo v místní restauraci pod kostelem (u Farlíků). Duchovní správce při příležitosti tohoto výročí obdržel plno přání i darů. Při hrubé mši sv. v neděli 8. června znovu si připomněl toto výročí spolu se svými farníky. Zpíval též místní chrámový sbor vedený prof. Janem Chlupem, místním rodákem.

Od roku 1845 zdobí naši chrámovou kopuli mariánský znak (monstrance). Poprvé byla demontována 26. 11. 1974 a odvezena do dílen OPS v Kroměříži. V současné době je opravena a vyztužena měděnými prvky. V pondělí 16. 6. se odváží do dílen Uměleckých řemesel v Brně, kde bude celá pozlacena. Pozlacení má trvat asi měsíc. Ještě letos spolu s pozlacenou bání bude monstrance znovu instalována na chrámové kopuli.
Hlavní práce začaly začátkem května, tedy před 1. hlavní poutí, která byla 11. 5. První část oprav byla ukončena 12. srpna, kdy do pozlacené báně (pozlacení je z roku 1845, báň byla jen vyzpravena - v roce 1945 byla prostřílena a očištěna, přeleštěna) byly vloženy dokumenty:

 • 1)   původní zápis datovaný 15. 7. 1845 (opis je ve farním archivu i fotografie)
 • 2)   zápis okresního podniku služeb v Kroměříži
 • 3)   pozdrav duchovního správce
 • 4)   6 fotografií z průběhu oprav
 • 5)   propagační katalog OPS Kroměříž a 3 odznaky
 • 6)   denní tisk
 • 7)   záznam zvonů - magnetofonový pásek (z kazety) - pozdravy poutníků
 • 8)   mince
 • 9)   1 plátek zlata 22,5 karátů, kterým byla zlacena monstrance - mariánský znak
 • 10)  pamětní obrázek ze stříbrného jubilea duchovního správce
 • 11)  láhev slivovice - pálené v Žarošicích - švestky v Uhřicích 28
 • 12)  4 pohlednice kostela a pero

Při ukládání dokumentů se přehnala bouře - místo střílení z hmoždířů, hukot a burácení hromů.

Zde je uvedený přepis zmiňovaného Pozdravu duchovního správce:

Pozdrav budoucím!

Z vděčnosti Bohu a s radostí v našich srdcích dokončujeme 1. část velké opravy naší milé mariánské svatyně ve Křtinách. Při té příležitosti vkládáme do pozlacené báně (báň i její pozlacení je z roku 1845) mezi jinými dokumenty i tento zápis.

Letos uplynulo 30 roků od skončení 2. světové války. V průběhu válečných událostí se rozšířila v našem kraji lidová předpověď: Válka skončí u tří mariánských sloupů. Zpočátku se toto proroctví nebralo vážně. Válka přece skončí někde na Ukrajině. Když se fronta blížila k slovenským hranicím považovaly se za 3 mariánské sloupy: sv. Hostýn, Kopeček a Velehrad. Ale nakonec válka skončila u poutních míst: Křtiny, Sloup, Vranov. Zde ve Křtinách zanechaly poslední válečné dny neblahé následky. Jedna bomba vybuchla v ambitech (fotografie je ve farním archivu), druhá přímo na chrámové kopuli. Od té doby - i když kopule byla opravena - začalo do krovu a klenby zatékat. Stav se stále zhoršoval, při větších deštích zatékalo přímo do vnitřku kostela. Nejvíce utrpěly fresky na klenbách.

Z toho důvodu se přikročilo k nákladné opravě této mariánské svatyně. V současné době je to největší oprava církevního objektu na Moravě. Finanční prostředky získáváme z darů, půjček a ze státního příspěvku.

Duchovním správcem farnosti je od 1. 12. 1973 P. Tomáš Prnka. Je rodákem z Uhřic u Žarošic. Letos zde u trůnu Panny Marie Křtinské spolu se svými spolužáky slavil své stříbrné kněžské jubileum (obrázek přiložen). V duchovní správě pomáhá kněz - důchodce P. František Blažek. Od roku 1949 zde působil P. Jaroslav Samson a dlouholetým farářem zde byl P. František Marek, který je pochován na místním hřbitově.

V čele brněnské diecéze je prelát Ludvík Horký, který byl zvolen kapitulním vikářem po smrti brněnského biskupa Msgre Karla Skoupého v roce 1972. Letos je milostivé léto, které vyhlásil sv. Otec Pavel VI.

Křtiny jsou vyhledávaným poutním místem. Ctitelé mariánští přijíždějí buď autobusy jako zájezdy nebo soukromými vozidly. Jen málo poutníků putuje pěšky. Přicházejí zvláště z Hané, ale i z celé Moravy, Čech, Slovenska i ze zahraničí. Svědčí o tom mimo jiné i zápisy v knize poutníků. Hlavní pouť je na svatodušní svátky. Letos i loni připutoval vzácný poutník jediný moravský biskup z Olomouce Msgre Josef Vrana, který zde při příležitosti svatoanenské pouti měl slavné bohoslužby.

Ve farnosti Křtinské (Křtiny, Březina, Bukovina, Bukovinka a Habrůvka) žije 2 703 občanů, z toho počítáme 2 600 katolíků.

Opravu chrámové kopule provádí Okresní podnik služeb v Kroměříži, lešení pro 1. část oprav postavili tesaři: Hejč Josef, Hejč Jan, Hejč Vít a Sedlařík Jaroslav.

V opravách budeme pokračovat i v dalších letech. Chceme, aby chrám byl důstojným a překrásným stánkem Panny Marie Křtinské. A ještě větší přání máme: aby neutichly v naší zemi zpěvy a chvály mariánské. Ať naše česká i slovenská země rozkvete do krásy duchovní i hmotné.
Milost a pokoj všem lidem dobré vůle, nynějším i budoucím!
Úterý po 19. neděli "během roku" - 12. 8. 1975

Zapsal P. Tomáš Prnka
(psáno na ručním papíře)

nahoru

ROK 1976

Sobota - 14. února 1976 - zdejší duchovní správce P. Tomáš Prnka - v kruhu spolubratří - kněží a svých příbuzných i farníků děkuje při příležitosti svého životního jubilea. Dopoledne koncelebruje spolu s kapitulním vikářem Horkým a svým rodným bratrem Josefem, arciknězem, děkanem a farářem v Hodoníně. Slavnosti se zúčastnil jediný moravský biskup Msgre Dr. Josef Vrana z Olomouce, kanovníci, Dr. Alois Michálek, Ol. Navařík, František Vavříček, arcikněz z Jedovnic, Jiří Mikulášek, kaplan z Jedovnic a P. František Blažek, důchodce, který bydlí na faře. Po slavné mši sv. bylo pohoštění na faře. Byla zima a sníh.

Sobota 22. května 1976 - byla opět velikým a slavným dnem. Kapitulní vikář brněnský udělovat svátost biřmování. Účast biřmovanců: 453 - z naší farnosti 90. Zastoupení farností: Adamov, Blansko, Jedovnice, Sloup, Rájec, Bořitov, Doubravice, Lipovec, Vysočany, Petrovice, Černá Hora. Byli přítomni kněží z jednotlivých farností. Byl to deštivý den.

nahoru

ROK 1977

Letošní rok byl poznamenán 200. výročím založení brněnské diecéze (5. 12. 1777). V neděli 4. 12. odpoledne na dómě v Brně - slavná koncelebrovaná mše sv. Hlavní celebrant kapitulní vikář Ludvík Horký.
Letos dovršil sv. Otec Pavel VI. 80-ti roků.

Za zmínku stojí letošní Velikonoce (10. 4.) vpravdě bílé. Na Hod Boží velikonoční autobus uvízl v závějích v Bukovince a tak do Křtin nepřijel. 4. září v neděli večer ve Křtinách povodeň. Ohroženy domky pod kostelem (Hrubý, Vávra, Opletal, Pokorný).

nahoru

ROK 1978

Letošní rok vešel do historie jako rok tří papežů.
Pavel VI. (zvolen 21. 6. 1963) zemřel v neděli večer 6. 8. 1978 na svém letním sídle v Castel Candolfo ve věku 80 let (narozen 26. 9. 1897).
Jan Pavel I. (Albi Luciani) patriarcha benátský, zvolen hned v první den konkláve v sobotu 26. 8. 1978, byl zvolen nečekaně brzy, nečekaný kandidát, nečekané jméno, nečekaně brzy umírá 28. 9. 1978 - jeho pontifikát trval 33 dnů - je zván "papež úsměvu".
Jan Pavel II. - (kardinál Karel Wojtyla z Krakova), 58-letý, zvolen 16. 10. 1978 - první papež slovanského původu.

nahoru

ROK 1979

Život farnosti z duchovního hlediska je poznamenán církevním rokem.
Velikonoce letos připadly na 15. dubna. Účast v kostele průměrná.
Slavnost Božího Těla a 1. sv. přijímání se slavily 17. června. U 1. sv. přijímání bylo 16 dětí.
O Vánocích počasí poměrně přálo. Z toho důvodu i účast byla větší než v posledních letech, kdy Vánoce byly poznamenány náledím. (Na Štědrý den pršelo). O Vánocích byla sbírka na opravu a pozlacení báně na hlavní věži. Štědrost byla veliká. Sbírka činila přes 13 000,-.

Cesty - pouti sv. Otce Jana Pavla II.
- do Mexika (plebiscit pro Krista)
- do Polska (červen)
- do OSN - Irska a USA - říjen
- do Turecka - listopad - ekumenický ráz

Sv. Jan Nepomucký - 250. výročí jeho svatořečení.
Obnovený obřad svátosti pokání proveden od 1. neděle adventní.

Společné udělování svátosti nemocných (první pátek - 4. května - účast 74).

14. listopadu došlo k montáži báně a dvojramenného kříže. Do báně byly vloženy zápisy farního úřadu, Okresního národního výboru Blansko a okresního podniku služeb Kroměříž.
Vloženo 1 pouzdro (z mědi) a v něm následující dokumenty:
1) zápis farního úřadu
2) zápis OPS Kroměříž
3) zápis ONV Blansko
4) Katolické noviny z 11. 11. 1979
5) Lidová demokracie z 14. 11. 1979 - zde malý článek o Křtinách
6) fotografie - opravy kostela
7) mince
8) obrázek k 50-tinám duchovního správce
9) obrázek k 95-tinám maminky duchovního správce
10) investiční deník
11) obrázek ke zlatému jubileu kněžství biskupa Vrany
12) obrázek sv. Otce
13) pohlednice kostela

Zápis farního úřadu:
"Velebí má duše Pána a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli."

Mariánským Magnifikat začínáme tento list, který dnes vkládáme do pozlacené báně, při příležitosti dokončení horní části hlavní věže našeho mariánského chrámu ve Křtinách.

Opravy:
Před 4 roky 12. srpna 1975 jsme dokončili 1. část opravy chrámové kopule. Při té příležitosti jsme též vložili pamětní zápis do pozlacené báně. Rozsah dosavadních oprav, které probíhaly v letech 1975-1979.
1) montáž lešení kolem chrámové kopule
2) demontáž staré krytiny
3) oprava krovů a celé vazby
4) sanktusová věž - úprava bednění do nových tvarů, pokrytí novým měděným plechem
5) renovace - zlacení makovice
6) mariánský znak - vyztužen pomocí měděných profilů a nově pozlacen plátkovým zlatem
7) vyspravení celého bednění, pokrytí nepískovanou lepenkou
8) pokrytí novým měděným plechem
9) střešní okna (4 ks) - jejich vyhotovení v bohatém barokovém řešení
10) oprava korunní římsy
11) demontáž lešení

Nově pokrytá plocha střešní krytiny na chrámové kopuli činí 1983 m2 - spotřeba mědi 16 500 kg.
Zároveň renovujeme nástropní fresky v kostele. Restaurování provádí Dílo ČFVV - Zlata Dobešová a Vladimír Procházka.
Letos jsme počali generální opravu hlavní věže. Příslušné podlážky vyráběli Kotulán Ladislav a Kotulán František z Bukoviny. 6. srpna nastoupili lešenáři. Nejdříve zbudovali hmoždinkový rošt ve výši 40 m - u zvonů a na něm trubkové lešení. Lešenářské práce trvaly pět týdnů. 26. září jsme demontovali dvojramenný kříž a báň. V báni nebyl žádný zápis. 1. října nastoupil klempíř Josef Bartoš z Olomouce, má 73 roků.

Další opravy v kostele a na faře:
V roce 1974 - nové schodiště na faře, pod ambity veřejné WC, fasáda na faře.
Rok 1975 - na faře ústřední topení, na dvoře nový septik, kanalizace dvora, asfaltování dvora, před farou nové žulové schodiště.
1976 - nová krytina na kostele
1977 - instalace nových hromosvodů, na faře a nová dlažba v poschodí na chodbě
1978 v Bukovince nové měděné žlaby a svody, ve Křtinách v sakristii instalováno vytápění - vyhřívací vodiče pod omítkou - prováděl zdejší varhaník Milan Bezrouk.
Na faře upravena místnost, sloužící jako knihovna, jídelna při poutních slavnostech a zasedací místnost.
Na doporučení kapitulního vikáře jsme obdrželi od Mezinárodní Charity naftové agregáty (Deoutherm) pro temperování kostela ve Křtinách a Bukovince.
1979 - kanalizace kolem kostela (práce provádí Dr. Jan Buchta a Jaroslav Janeček - oba z Brna).
V Bukovince stavíme sakristii.
Dosavadní výdaje od r. 1975-79:     4 000 000,-
Příjem od věřících:     2 000 000,-
Státní příspěvek:     1 450 000,-
Dar Mezinárodní Charity:     100 000,-
Jiné dary: 200 000,- (prominutí dluhu od Kapitulní konzistoře a od duchovní správy Máří Magdalény v Brně)
a zůstávají ještě dluhy

Veliká je pomoc farníků, kteří pracují zdarma při různých akcích. Duchovním správce je od 1. 12. 1973 Tomáš Prnka. 14. února 1976 oslavil své padesátiny. Od 1. 10. 1978 je děkanem děkanství blanenského, které má 15 farností. Jeho maminka slavila letos 20. července 95 let.
V čele brněnské diecéze je prelát Ludvík Horký. 16. 10. 1978 byl zvolen novým papežem krakovský arcibiskup kardinál Karel Wojtyla, dal si jméno Jan Pavel II. Letos vykonal několik cest: do Polska, Mexika, Irska, Ameriky a v sídle OSN měl významný projev.
V čele našeho státu jako prezident je Dr. Gustav Husák.

Poutě:
Začínají po Nanebevstoupení Páně a končí třetí neděli říjnovou. Hlavní pouť na svátky svatodušní, při příležitosti svatoanenské poutě přichází jako vzácný poutník Jeho Excelence Dr. Josef Vrana, biskup z Olomouce, v této době jediný moravský biskup. V neděli kolem 15. srpna bývá tradiční svěcení květin. Závěrečná pouť zvaná dušičková je věnována všem + ctitelům Panny Marie Křtinské a + dobrodincům naší mariánské svatyně.
Křtiny jsou největším poutním mariánským místem v brněnské diecézi.

V opravách budeme pokračovat i v dalších letech. Našim přáním je: Aby naše milá a vzácná křtinská svatyně vždy nesla hrdý titul: Perla Moravy. Při všech náročných opravách a zkrášlení poutního místa nezapomínáme: Nejvzácnější ozdobou jsou naši milí poutníci. Ať neutichnou v naší zemi zpěvy a chvály mariánské. Ať naše česká i slovenská země rozkvétá do krásy duchovní i hmotné. Milost a pokoj lidem dobré vůle, nynějším i budoucím.

S Božským Dítkem Máti, rač nám požehnání dáti.
Záštito Moravy,
Stůj při nás!

zapsal Tomáš Prnka
Středa po 32. neděli v mezidobí - 14. listopadu 1979

Zápis OPS Kroměříž:
V letošním roce bylo pokračováno v opravných pracích na farním kostele ve Křtinách. Zaměstnanci OPS z Kroměříže měli za úkol obnovit měděnou krytinu na hlavní věži kostela. K tomu účelu postavili lešenáři potřebné lešení a klempíři započali s demontáží staré krytiny a montáží nové krytiny z měděného plechu o síle 0,63 mm.
Také bylo nutno demontovati báň a kříž a tyto odvézt do Kroměříže k renovaci. Báň po očištění a opravě byla odvezena do Brna - Uměleckým řemeslům k pozlacení pravým listovým zlatem. Samotný kříž po opravě byl chemickým způsobem očištěn, zlacení na kříži bylo cca před sto lety provedeno v ohni a je dosud z valné části uchováno.
Do bání jsou vložena 2 měděná pouzdra s různými zápisy. Celá práce na vrcholu věže byla pro nedostatek odborných pracovníků prováděna až na podzim r. 1979 za dosti svízelných podmínek, z klempířů byl při této práci nejvíce účasten p. Bartoš Josef z Olomouce. Dále byli při pracích na věži účastněni lešenáři a tesaři:
Kubáček Josef v. r.
Skácel Augustin v. r.
Kvasnička Jiří v. r. Rotaje

zapsal 14. listopadu 1979
za OPS Kroměříž
J. Sum

Zápis ONV Blansko:
Okresní národní výbor v Blansku s velkým zájmem sleduje provádění oprav největší památky v okrese, kostela ve Křtinách. Pan Tomáš Prnka s velkým úsilím se snaží o zachování této vzácné památky, za což mu patří poděkování. Záslužnost v provádění oprav je též v tom, že většina finančních prostředků je z darů věřících. Velké pochopení je též ze strany pracovníků OPS Kroměříž, kteří i přes špatné počasí opravu provádí. Státní správa v Blansku si velice cení prováděných prací a všem účastníkům děkuje.

Ve Křtinách dne 14. 11. 1979
Jan Fiala
ONV Blansko

Po šťastně skončené demontáži dvojramenného kříže a pozlacení báně jsme plni radosti zazpívali: Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus, Kristus vládne všem.

nahoru

ROK 1980

Letošní rok byl přestupný. Dle církevního kalendáře připadly Velikonoce na 6. dubna. Dny byly chladné.
Slavnost Božího Těla a slavnost 1. sv. přijímání (15 dětí) připadly na 8. června. Slavnost byla doprovázena hudbou. Účast průměrná.
O Vánocích bylo počasí příznivé a tím i větší účast. Chrámový sbor dobře připravený, za vedení Jana Opletala, velmi zpestřil kouzlo Vánoc (Půlnoční o 10. h. večer).

Sv. Otec Jan Pavel II. vykonal další své cesty:
Do Afriky, do Francie (30. 5.-2. 6.), do Brazílie (30. 6.-11. 7.), do NSR (15.-19. 11.).
Pro brněnskou diecézi byli vysvěceni 3 novokněží. 12 bylo přijato do 1. ročníku.

nahoru

ROK 1981

Přehled o životě farnosti z hlediska duchovního i z hlediska hospodářské stránky podává duchovní správce vždy při příležitosti závěrečné bohoslužby 31. 12.

Křesťané na celém světě i všichni lidé dobré vůle byli zneklidněni atentátem na Svatého Otce Jana Pavla II., ke kterému došlo ve středu 13. května při veřejné audienci na náměstí sv. Petra v Římě. Bylo krátce po 17. hodině. Sv. Otec byl vážně zraněn a ihned odvezen do nemocnice, kde byl operován. Z nemocnice se vrátil 14. srpna, své pravidelné povinnosti začal vykonávat až 7. října.

Před atentátem vykonal sv. Otec cestu na Dálný východ ve dnech 16. - 27. 2. 1981. Navštívil především Pakistán, Filipíny, Japonsko (Hirošima). 15. září vydal novou encykliku "Laborem exercenc", kde se pojednává o sociálních stránkách.

V naší brněnské diecézi bylo vysvěceno 6 kněží. Během roku 18 zemřelo.
7. července v ranních hodinách zemřel ve svém pokoji na faře P. František Blažek, který se 2. 7. 1981 dožil 70-ti let. Pohřben byl v pondělí 13. července 1981 na hřbitově ve Křtinách. Účast kněží i lidu veliká.

Velikonoce letos připadly později - 19. a 20. dubna.
Boží Tělo jsme slavili v neděli 21. června - kdy k 1. sv. přijímání přistoupilo 20 dětí.
Na Vánoce: Půlnoční ve 22,00, účast pěkná, objednaný autobus svážel a rozvážel účastníky.
Ráno na Hod Boží vánoční záplava sněhu. Autobus z Bukoviny nepřijel, ani autobus o 3/4 10 h. z Březiny. Účast slabá.
Ve zpovědnici pomáhal P. Ludvík Siuda z Brna.

nahoru

ROK 1982

Jan Pavel II. začal 16. 10. pátý rok svého pontifikátu. I když stále zůstávají následky atentátu, plně se věnuje svému pastýřskému poslání. Zvláště pokračuje ve svých cestách, které mají jen pastorační poslání.
Letos vykonal cestu do Afriky, v květnu do Fatimy (1. výročí atentátu - poděkovat), Velké Británie, Argentiny, Ženevy a Španělska.

Brněnská diecéze má v současnosti 450 far, z toho 142 neobsazených.
Vysvěceno bylo 7 novokněží.
Do 1. ročníku bohosloví přijato 9.

Vánoce: letos velmi příhodné počasí - účast veliká.
Zpěvy nacvičoval Jan Opletal.

nahoru

ROK 1983

Na památku 1950. výročí smrti a zmrtvýchvstání Pána Ježíše vyhlásil sv. Otec Jan Pavel II. Svatý rok (25. 3. 1983 - 22. 4. 1984).
Svatý Otec vykonal pastorační cestu do Střední Ameriky (březen, do Polska (červen), Lurdy (15. srpen) a do Rakouska (září). V Římě zasedá synoda biskupů (září-říjen). Téma - smíření (již 6. zasedání).
27. prosince se setkal sv. Otec s Ali Agiou, který spáchal na něho atentát 13. 5. 1981.

Brněnská diecéze: 26. června bylo vysvěceno pro naši brněnskou diecézi 11 kněží. V nich Rudolf Zbožínek byl zde ustanoven na přechodnou dobu (1. 7.-31. 10.) kaplanem.
Do 1. ročníku bohosloví bylo přijato za brněnskou diecézi 15 (celkem z ČSR - 53).

Příznivé, mimořádně teplé a suché počasí i Svatý rok přispěl k návštěvnosti jak o svátcích, tak o poutích (v kostele teplota přes 20oC).
Velikonoce 3. 4. - pěkná účast
5. 6. - 1. sv. přijímání - 11 dětí
Do náboženství se přihlásilo 25 dětí, loni 19.
Na Vánoce zpíval zdejší chrámový sbor Loštůvkovou vánoční - měl velký úspěch. Dirigent Jan Opletal ze Křtin.
1. pouť 15. 5. - hlavní celebrant prelát L. Horký.

Dokončili jsme kopuli kaple sv. Anny. 19. října jsme vložili do pozlacené báně dokumenty: Zápis, pohlednice, obrázky, denní tisk, mince.

Znění zápisu:

Pozdrav budoucím!
"Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!" Známým andělským zpěvem začínáme tento list, který vkládáme do pozlacené báně, která zavrcholuje kopuli kaple sv. Anny.
S generální opravou celého objektu jsme začali v roce 1974.

Dosavadní výdaje: 7 200 000 Kčs
Sbírky a dary: 3 600 000
Dar Mezinárodní charity: 240 000 Kčs
Státní příspěvek: 2 500 000 Kčs
Prominuté dluhy: 365 000 Kčs
Dluhy: 495 000 Kčs

S opravou kaple sv. Anny jsme začali v roce 1980, kdy nám "Stavba", výrobní družstvo v Brně-Židenicích dodala 5 velkých kopulových oken, které jsme postupně osazovali.

Celkové vydání na kapli sv. Anny ke dni 15. 10. 1983:
990 551,70 Kčs, z toho
691 687,- klempířské práce
194 557,- okna kopulová a oválná
104 327,40,- lešenářské, tesařské práce apod.

Tuto báň s hrotem vyrobil Okresní podnik služeb Kroměříž, který zároveň prováděl veškeré klempířské a tesařské práce. Výroba báně s hrotem: 16 347 Kčs.
Zlacení pravým lístkovým zlatem provedla Umělecká řemesla v Brně: 14 460,-

Rok 1983 je Svatý, jubilejní rok, na památku 1950. výročí smrti našeho Vykupitele Ježíše Krista. Vyhlásil jej nynější Svatý Otec Jan Pavel II., rodák z Polska. Svatý rok začal 25. března 1983 a bude ukončen na Hod Boží velikonoční 22. dubna 1984. Plnomocné odpustky milostného roku je možno denně získat na zdejším poutním místě.

Křtiny jsou vyhledávaným poutním místem. Ctitelé mariánští přijíždějí buď autobusy nebo soukromými vozidly, jen málo putují pěšky. Přicházejí z Moravy, z Čech, Slovenska i ojediněle ze zahraničí.
Hlavní pouť na svátky svatodušní. Poslední dušičková letos 16. října 1983.

Duchovním správce je od 1. 12. 1973 P. Tomáš Prnka, rodák z Uhřic u Kyjova.
Od 1. 10. 1978 je děkanem blanenského děkanství, které má 15 farností.
Letos 25. února zemřela maminka duchovního správce Marie Prnková věku nedožitých 99ti roků.

Od 1. 7. 1983 je zde kaplanem dp Rudolf Zbožínek, novokněz. Včele brněnské diecéze je prelát Ludvík Horký. 15. září 1983 oslavil své sedmdesátiny.

I nadále budeme opravovat naši mariánskou svatyni, aby jí vždy patřil překrásný titul: "Perla Moravy". Aby byla důstojným stánkem Matky Boží, Panny Marie a zároveň místem plným krásy, kde se budeme utíkat k naší nebeské Královně. Zde chceme stále zpívat: "Chválu vzdejme, Moravané, nejsvětější Matce Páně!" A v této kapli uctívat sv. Annu.
Ať platí o nás i budoucích: "Víře vždy věrni budou Moravané, dědictví otců zachovej nám, Pane!" Ať naše země rozkvítá do krásy duchovní i hmotné. Již potřetí vkládáme zápis a dokumenty:
1) 12. 8. 1975 do báně nad hlavní kopulí
2) 14. 11. 1979 do báně nad hlavní věží
3) a dnes do báně na kopuli kaple sv. Anny.

Milost a pokoj všem lidem dobré vůle!
Zapsal: P. Tomáš Prnka, farář a děkan
Dne 19. října 1983, středa po 29. neděli v mezidobí.

nahoru

ROK 1984

Hodem Božím velikonočním - 22. dubna byl ukončen Svatý rok vykoupení, který jsme slavili od 25. března 1983 na památku 1950. výročí smrti a Zmrtvýchvstání Pána Ježíše. Měl jsem též možnost prožít několik dnů (27. 2. - 2. 3. 1983) přímo v Římě. Zúčastnil jsem se kněžské pouti (letecky tam i zpět), navštívil všechny 4 římské baziliky a získal plnomocné odpustky svatého roku. Celebroval jsem v basilice Panny Marie Větší a ve velechrámu sv. Petra.

29. února jsme byli v aule Pavla VI. přítomni generální audienci, při které nás Svatý Otec Jan Pavel II. pozdravil česky a slovensky.

Letos pro naši brněnskou diecézi byli vysvěceni 2 novokněží. Jeden z nich Zdeněk Veith, zde měl slavnou mši sv. a uděloval své novokněžské požehnání (29. 7.).
Do 1. ročníku za naši diecézi bylo přijato 13 bohoslovců.

2. prosince - 1. neděle adventní. Vstupujeme do jubilejního roku Metodějova (+ 6. 4. 885).
O Vánocích zpíval chrámový sbor Hradilovu mši. Dirigoval Jan Opletal ze Křtin.

nahoru

ROK 1985

Rok 1985 byl rokem jubilejním. Na paměť 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje. 10. dubna 1985 pouť kněží na Velehrad za účasti všech biskupů a ordinářů.
7. července 1985 jubilejní pouť Božího lidu na Velehradě. Hlavním celebrantem kardinál státní sekretář Casaroli.
K oběma poutím vydal sv. Otec Jan Pavel II. zvláštní apoštolské listy a také encykliku na počest jubilea.

Letos pro naši brněnskou diecézi vysvěceno 5 novokněží. Za naši diecézi ve školním roce 1985-86 studuje v Litoměřicích 52 bohoslovců.

Letos vyšel třídílný katechismus
1) První učení
2) Dějiny spásy
3) Katechismus

O půlnoční (24. 12. ve 22,00) zpíval chrámový sbor mši od Františka Laštůvky za řízení Jana Opletala.

nahoru

ROK 1986

K životnímu jubileu duchovního správce P. Tomáše Prnky, faráře a děkana, vypracoval podrobnou zprávu Antonín Beránek z Bukoviny. Tato zpráva je uložena ve farním archivu. Je dokladem úcty a lásky farníků i poutníků. Z darů bych připomněl: stříbrný, pozlacený kalich s věnováním, mariánský ornát, náramkové hodinky a zlatý prsten k jmenování biskupským notářem Královehradecké diecéze.
Ve čtvrtek 13. února 1986 za koncelebrace kněží z děkanátu sloužil děkovnou bohoslužbu prelát L. Horký, který ve své homilii zhodnotil dílo jubilanta.

30. listopadu začal nový církevní rok - vyhlášený Rokem Písma sv.
Vánoce - půlnoční v 10,00 večer - 22,00 h. Zpíval chrámový sbor - část z Mýtného a část z Laštůvkovi mše. Řídil Jan Opletal ze Křtin.

Duchovní správce ve dnech 16. - 23. 9. navštívil Portugalsko, především poutní místo Fatimu, kde předal pozlacenou křtinskou medaili. Mši sv. za farnost a poutníky sloužil ve Fatimě 18. 9.

Pro brněnskou diecézi byli letos vysvěceni 4 novokněží.
Do 1. ročníku bylo přijato za Brno 17 uchazečů.

nahoru

ROK 1987

Na Hod Boží svatodušní 7. června byl vyhlášen pro celou církev mariánský rok. V předvečer 6. 6. při slavností koncelebrované bohoslužbě kapitulní vikář, prelát L. Horký jej vyhlásil pro celou brněnskou diecézi. Tak byl zahájen mariánský rok snad za největší účasti v naší vlasti, vždyť zde byla právě hlavní pouť. Velmi pěkně se vydařila. I když počasí většinou bylo deštivé, o poutích bylo slunečno (mariánský rok potrvá do 15. 8. 1988)

Svatoanenská pouť - 26. 6. - za účast Otce biskupa Msgre Josefa Vrany. Hrála krojovaná dechová hudba ze Sobůlek. Netušili jsme, že Otec biskup je mezi námi naposled. Zemřel náhle 30. listopadu 1987 ve své rezidenci v Olomouci. Pohřeb byl v pondělí 7. 12. 1988 v Olomouci v katedrále, kde byl uložen do hrobky. Také jsem se pohřbu zúčastnil.
A tak je Morava bez biskupů. Náš úkol: modlit se.

29. listopadu začal nový církevní rok, bude to rok bl. Anežky České.

750. výročí první písemné zprávy o Křtinách.
V rámci oslav, které pořádal MNV Křtiny, byl slavnostním dnem 15. srpen 1987.
V kostele probíhala slavnost v neděli 20. září 1987. Mši sv. sloužil novokněz Jiří Kaňa z Dolních Bojanovic, který nyní působí v Brně - na Křenové. V kázání duchovní správce Tomáš Prnka, připomněl historii a význam poutního místa v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Při té příležitosti jsme vydali grafickou skládanku. Zároveň jsme posvětili několik bronzových plaket. Také jsme dali vyrobit skleničky s obrazem kostela a nápisem: Křtiny 1237 - 1987.
Byly pořízeny fotografie. Budou dány do zvláštního alba.
Při slavnosti účinkovala slovácká krojovaná hudba z Dambořic.

Jiné význačné slavnosti: Božítělový průvod a 1. sv. přijímání v neděli 21. června - 16 dětí přistoupilo k 1. sv. přijímání. Při slavnosti hrála zdejší dechová kapela.

Letos pro naši diecézi bylo vysvěceno 8 novokněží. Prázdninovou praxi si zde vykonalo 5 bohoslovců: Stanislav Drobný z Brna, Ivo Valášek ze Znojma, Zdeněk Kolařík z Brna, Bohumil Kovář ze Slavětic, Vladimír Tichý z Tišňova)

Vánoce - počasí jako v předjaří. Bez sněhu. Neobvykle veliká účast na půlnoční (v 10,00 večer). Chrámový sbor zpívá Laštůvkovu vánoční. Na varhany Milan Bezrouk, připravovala paní Hloušková z Habrůvky, dirigoval Josef Troneček z Olomučan.

Z počasí:
1. 1. 1987      + 5oC
8. 1. 1987      - 21oC
13. 1. 1987    - 24oC (v ambitech) - arktický týden

nahoru

ROK 1988

Celý rok až do 8. prosince včetně byl ve znamení mariánského roku. V předvečer hlavní pouti v sobotu 21. května jsme posvětili mariánskou sochu, umístěnou v naší mariánské zahradě mezi ambity. Světitelem byl administrátor diecéze, prelát L. Horký. O půl 7. h. večer koncelebroval s kněžími z děkanství a okolí, po mši sv. světelný průvod do ambitů. Účast byla veliká. Poutníci nechali rozžaté svíce u sochy dlouho přes půlnoc šla zář z mariánské zahrady. Kameník Jan Kozel z Bystřice pod Hostýnem v pátek a v sobotu 2. a 3. září vyryl mariánský symbol a slova: mariánský rok 1988.

16. května byly odvezeny z Uměleckých řemesel 2 okna pod sochu, vykopali jsme základ a vybetonovali. Ve středu jsme postupně instalovali jednotlivé kusy - části a nakonec i sochu pomocí tahače - Pegas. Na montáži se podíleli: Vl. Strašák (kameník - štukatér), Jaroslav Klapil, Pavel Kováč, Antonín Loukota a také já. (Vše na poslední chvíli).

Zakončení mariánského roku bylo 8. prosince. O půl 11. h. byla slavná mše sv. Sloužil místní děkan P. Tomáš Prnka spolu s P. Václavem Křížem, farářem v Doubravici. Přijeli poutníci ze Slovenska (Imel). Přivezli Panně Marii velkou kytici. Ve zpovědnici: Václav Kříž, Václav Knittl z Petrovic. Po mši sv. jsme šli průvodem do ambitů - nejdříve jsme se ještě pomodlili odpustky mariánského roku (k mariánské soše), kde jsme se zasvětili Panně Marii. Pak poutníci zazpívali: maďarsky, slovensky a česky. Dlouho až do 1 1. h. po poledni jsme zpívali a modlili se u mariánské sochy.
Poutníci k vánocům připravili: "Vřelý dík za krásný zážitek, který stále prožíváme, bylo to nezapomenutelné. Za tichého sněžení, před sochou Neposkrvněné. Vzpomínáme a vyprošujeme vše dobré.

V tom smyslu i přepis biskupství brněnského ze dne 16. 12. 1988 č. 3345:
Vzali jsme na vědomí Vaši zprávu o ukončení Mariánského roku na svátek Neposkrvěného početí Panny Marie ve čtvrtek 8. prosince.
Bylo to důstojné vyvrcholení poutní sezóny v letošním roce a věříme, že zanechalo ve všech poutnících hluboký dojem, který bude doznívat právě nyní v době adventní přípravy na svátky vánoční a jistě to mnohé povzbudí, aby v příštím roce opět přišli uctít Matku Boží.
Za Vaší péči, obětavost a horlivost, jakož i za všechny dosavadní mohutné opravy, které se Vám s pomocí Matky Boží podařily, vzdáváme srdečný dík a upřímné Pán Bůh zaplať!
Horký, administrátor diecéze

27. listopadu začal nový církevní rok - v rámci Desetiletí je zasvěcen Janu Nepomuku Neumannovi a sv. Klementu Maria Hofauerovi.
Vánoce téměř jarní počasí - chrámový sbor, zpíval Marhulovu vánoční mši.

Letos pro naši diecézi bylo vysvěceno 10 novokněží.

nahoru

ROK 1989

Letošní rok byl poznamenán 2 velkými událostmi:
1) 12. 11. svatořečení bl. Anežky České v Římě za účasti více jak 10 000 poutníků z Československa. Naplnilo se proroctví: "Až bude Anežka svatořečena, bude v Čechách konečně dobře."
2) Události 17. 11. otevřely novou svobodnou cestu naší vlasti

Velikonoce, které jsou základním kamenem církevního roku, přepadly poměrně brzy 26. a 27. března. Z Bílé soboty na Hod Boží zaveden letní čas. O velikonocích na slunci až + 28oC.
Obřady velikonoční vigilie jsem konal pod práškami a při teplotě 37,5oC.
Na Hod Boží velikonoční + nás bukovinský kostelník František Hromek (vykonával kostelnickou službu od r. 1942).

Po krátkém adventu svátky vánoční - o půlnoční ve 22,00 zpíval chrámový sbor pod vedením Jana Opletala vánoční mši Antonína Hradila. Provedení skvělé, účast neobvykle velká. Z celého okolí.

Letos pro naši diecézi vysvěceno jen 5 novokněží. Přijato do 1. ročníku 13. Celkem za naši diecézi 70 bohoslovců.

nahoru

ROK 1990

Rok 1990 byl poznamenám 3 událostmi:
1. návštěva Sv. Otce Jana Pavla II. 21. a 22. dubna 1990 (sobota a neděle). Z Bukovinky byl vypraven autobus. Někteří jeli svými osobními auty. Zúčastnili jsme se papežské bohoslužby na Velehradě. Návštěva přenášena i televizí. O návštěvě Sv. Otce jsem napsal článek do týdeníku ONV Blansko: Nový život. Ve Křtinách byla jen jedna mše sv. - sloužil P. Josef Dostál z Brna.
2. 31. března na Petrově svěcení nového brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho. Jeho předchůdce Dr. Karel Skoupý svěcen (1946). Nový biskup je nejmladším ze sídelních biskupů.
3. Rok posvěcování života v rámci Desetiletí duchovní obnovy. Rok sv. Norberta - zde oslavy ke cti sv. Norberta 22. a 23. září (sobota a neděle). Vydán zvláštní umělecký plakát.
Pořad: 22. 9.
- 9,00 pobožnost Křížové cesty
- 10,30 pontifikální mše sv., sloužil a kázal opat strahovský Michael Pojezdný
ve 14,00 pásmo ze života sv. Norberta
v 16,00 pontifikální mše sv., sloužil náš brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle
Po mši sv. zodpovídal Otec biskup dotazy věřících (z jeho mše sv. byl i šot v televizi).
Neděle 23. 9. - mše sv. 7,30 - 9,00 -
10,30 pontifikální mše sv., sloužil pražský světící biskup Václav František Lobkowicz
14,00 bohoslužba slova a sv. požehnání - Otec biskup, poté mariánské odpoledne rodičů a dětí - vedl P. Josef Daněk, který je nyní v Kunštátě.
Sestry selesiánky měly na starosti ty nejmenší v prostoru "Na spálenisku".
V 16,00 koncelebrovaná mše sv. za účasti 2 kněží ze známého mariánského místa Šenštatu.
Velmi zdařilé 2 dny.

Z církevního roku: 28. 2. Popeleční středa, Velikonoce 15. a 16. 4. Spolu s farníky jsem si připomněl 40. výročí kněžského svěcení.
30. 4. pondělí - bylo volno. Proběhlo zde "Cantate Domino" - soutěž kytarových skupin mládeže z okrasu Blansko a Prostějov. Od rána až do odpoledne. Počasí chladné, velmi zajímavá vystoupení.

Adventem jsem vstoupili do 4. roku Desetiletí duchovní obnovy - rodinný život pod ochrannou bl. Zdislavy.
Vánoce - půlnoční mše sv. - veliká účast - největší za mého působení (1500 - 2000). Chrámový sbor za vedení Jana Opletala a varhaníka Milana Bezrouka zazpíval vánoční pastýřskou mši František Laštůvky.
25. 12. velmi zdařilá besídka u Betléma (recitace, zpěv, flétna, housle).
30. 12. neděle - kytarový koncert Karla Fleischingera, zpívala Jitka Škápíková. Na programu: Bach, Václav Adam Michna a české koledy.

27. 6. jsme putovali do Mariazell - 5 autobusů (také Babice a Ochoz). Ve 13,00 jsem tam sloužil mši sv.

nahoru

ROK 1991

Nový rok začal s liberalizací cen. Chléb - 1 kg - dříve 2,10, nyní 5 Kčs i více. Máslo dříve 10 Kčs (1/4 kg), nyní až přes 20 Kčs. Ceny pak klesaly i stoupaly. Tržní mechanismus.
17. ledna hodinu po půlnoci vypukl válečný konflikt v Perském zálivu.

V neděli 2. 6. 1. sv. přijímání - 42 dětí, po mši sv. Božítělový průvod za doprovodu dechové hudby.

3. listopadu: Historické odpoledne (v sobotu a v neděli) expozice o opatu K. J. Matuškovi (16. dubna objeven hrob K. J. Matušky, 10. 5. vyzvednuty jeho tělesné ostatky - mimo jiné i Křížek (pektorální). Důkladné antropologické zkoumání (Dr. Unger, Dr.Šebela a jiní). Expozice umístěna před oltářem 14-ti pomocníků. Měděná schránka ozdobená znakem premonstrátů a farnosti Křtinské. Zhotovil Oldřich Šebela, vedoucí pasířů Uměleckých řemesel Brno.

Ve 14, 00 vyšel průvod z fary - opat strahovský Michael Pojezdný, P. Ludolf St. Barták, O.Praem., P. Rudolf Kosík z Věteřova, P. Bernard Pálka, O.Praem. ze Židenic. Poté pontifikální mše sv. - zpívala Kantila ze Křtiny. Po mši sv. výkop tělesných pozůstatků a průvodem k místu původního hrobu před bočním oltářem sv. Jana a Pavla. Do hrobu spouštěli: P. Bernard, P. Ludolf, P. Rudolf a místní děkan. Historická slavnost byla zakončena v 15,45. Po slavnosti pohoštění na faře, které připravila M. Bezrouková.

Ossorium - 9. února objevili speleologové vedeni Markem Šenkyříkem kostnici v místě pod dlažbou kostela u hlavního vchodu. Zjištěno na 1 000 lebek, z nichž 12 je zvláštním způsobem ozdobeno. Zkoumá anatomický ústav v Brně, vedený Dr. Ladislavem Horáčkem.
4. června - lebky (značná část) odvezena do Brna.

nahoru

ROK 1992

Prožívali jsme již 6. rok Desítiletí duchovní obnovy pod ochrannou sv. Ludmily. Téma: Výchova a vzdělání.
Život farnosti je poznamenán poutním kalendářem a církevním rokem.

Vánoce - velmi úspěšné provedení Š. pastýřské mše od Františka Laštůvky. Přes 30 zpěváků. Pěkná účast na půlnoční.

nahoru

ROK 1993

Stavba kaple v Březině.
Příprava asi 2 roky.
1. června jsme zahájili stavbu.
5. 9. uložení základního kamene - velká účast, generální vikář J. Mikulášek.

Vánoce - chrámový sbor nacvičil vánoční mši od Antonína Hradila (velmi úspěšně asi 30 zpěváků). O půlnoční (24. 12. - 22,00) snad největší návštěvnost za 20 let působení.

nahoru

ROK 1994

Desetiletí duchovní obnovy, letos pod ochrannou sv. Václava.

Vánoce - Laštůvkova mše - zazněl "Hymnus" na Pannu Marii Křtinskou - skladatel Zdeněk Plachý.
Vánoční besídka (asi 60 dětí).

nahoru

ROK 1995

Velikonoce jsme letos slavili 16. dubna a 17. dubna.

Vánoce - chrámový sbor předvedl Marhulovu vánoční mši sv.

Historický den 17. 9. 1995 - 10,30 biskup brněnský posvětil nový kostel v Březině. Titul - Matka církve. Počasí vydrželo - k té příležitosti jsme vydali: Brožurky o Březině, skleničky, obrázky.

nahoru

ROK 1996

Předposlední rok Desetiletí duchovní obnovy pod ochranou sv. Cyrila a Metoděje "modlitba a evangelizace".

Velikonoce jsme letos slavili 7. a 8. dubna 1996. Poměrně pěkné počasí.
Biřmování - 5. května - celkem 97 biřmovanců - z toho 90 z naší farnosti a 7 z Babic. Biřmoval biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle. Pěkná účast i pěkné počasí.

Vánoce - chrámový sbor zpíval Hradilovu mši. Pěkná účast. Krásné i když mrazivé počasí - úplněk měsíce.

nahoru

ROK 1997

Letos jsme zakončili Desetiletí duchovní obnovy národa. Slavili jsme millenium mučednické smrti sv. Vojtěcha. Při té příležitosti navštívil naši vlast Sv. Otec Jan Pavel II. Praha a Hradec Králové a to ve dnech 25. - 27. dubna 1997. Vypravili jsme i autobus.
V rámci svatovojtěšského jubilea - putování a uctění lebky sv. Vojtěcha. 2. 10. 1997 v Blansku - navečer v 6,00 byla koncelebrovaná mše sv.
Zároveň letošní rok - 1. rokem přípravy duchovní na jubilejní rok 2000 - věnován myšlence "Ježíš Kristus, jediný Spasitel světa, včera i dnes i navěky" (Srv. Žid 13,8).

Vánoce - chrámový sbor zpíval Laštůvkovu vánoční mši. Perfektní provedení za vedení Jana Opletala. U varhan Milan Bezrouk a František Zapletal. Návštěvnost větší než minulá léta. Počasí velmi příznivé. Stále nad 0oC a nepršelo. Půlnoční ve 22,00.

28. 6. 1997 zemřel pan děkan Jaroslav Hudec ve věku 85ti let. Pravidelně po 15 roků velmi obětavě vypomáhal během celého poutního období každou neděli ve Křtinách.
Od 1. července nastoupil do Křtin jako kaplan Václav Novák, rodák z Dolních Bojanovic.
Na kněze byl vysvěcen 28. 6. 1997. V září oslavil 40 roků.
Od 1. srpna vedeme duchovní správu v Babicích, kam patří i Kanice a Řícmanice.

18. 10. Televizní přenos oratoria Händl: Mesiáš Pořádající: Diecézní Charita Brno a Česká televize Brno. Pražská komorní filharmonie, Český filharmonický sbor Brno. Dirigent: Enoch zu Guttenberg a sólisté. Asi 1200 sedících. Mezi hosty i světící biskup olomoucký Josef Hrdlička. Televize přenášela až od 21,20 i když začátek v kostele ve 20,00. Koncert trval přes 2 hodiny. Po skončení raut u Santiniho.
13. 7. italská katolická kapela z Cecilie hrála před kostelem i v kostele - Velmi zdařilé!

Různá setkání:
16. 6. ministr kultury Jaromír Talíř
25. 6. ze Singapuru (mše sv. v angličtině)
6. 8. Roman Linek, náměstek ministra pro místní rozvoj
11. 8. Richard Salzmann, generální ředitel Komerční banky
17. 9. Christoph von Schönbornu, arcibiskup vídeňský

V červenci na Moravě velké záplavy. Poslali jsme 51 100 Kč. Vodní živel odřízl od světa Kroměříž, Otrokovice, Hulín a okolní obce. Pod vodou byl Přerov i Olomouc. Cesta na severní Moravu končila v Prostějově, Kojetíně a Otrokovicích. Za týden přišlo o život nejméně 22 lidí.

nahoru

ROK 1998

Letošní rok byl 2. rokem v rámci tříleté přípravy na velké jubileum roku 2000.
Věnován Duchu sv.

6. 12. 25 let působení ve Křtinách, zpíval chrámový sbor, četné gratulace
24. a 25. 12. zpíval chrámový sbor: 3 housle vánoční mši od Antonína Hradila.

Křížová cesta v Březině - dostali jsme darem 14 zastavení Křížové cesty od sester z Rakouska. Na Květnou neděli jsme ji posvětili (světitelem místní děkan). Při příležitosti 25. výročí působení ve Křtinách věnovali farníci pluviál.
Pořízen závěs k hl. vchodu. Od sestřiček dominikánek darem ornát.

V listopadu probíhaly volby do obecního zastupitelstva:
Křtiny - starosta Ing. St. Klíma
Bukovina: Slanička
Bukovinka: Karel Horáček
Březina: Zdeněk Máša
Habrůvka: Karel Kaloudra
do senátu: v 2. kole zvolen Ing. Stanislav Bělehrádek

nahoru

ROK 1999

Letošní rok byl třetím a posledním rokem v rámci tříleté přípravy na Velké jubileum. Věnován Bohu Otci.

1. sv. přijímání (17 dětí) 6. 6. a zároveň Božítělový průvod přes ambity a kapli sv. Anny.

Štědrý den - ráno účast asi 20 lidí. Před 22,00 jsme se shromáždili na náměstí u vánočního stromu, průvodem do kostela, vpředu kříž, evangeliář (nesl P. Pavel), skauti nesli betlémské světlo, zvony vyzváněly, (před tím koledy v obecním rozhlase). Patou kříže jsem udeřil na hlavní dveře, otevření dveří symbolicky otevřelo Velké jubileum roku 2000.
Náš kostel vybrán ČBK jako místo, kde lze denně po celý rok získat ovoce Velkého jubilea. Při půlnoční zpíval chrámový sbor Marhulovu vánoční mši.
Vánoční výzdoba zůstala od svatohuberstké pouti.
Chrámový sbor dirigoval Jan Opletal, u varhan Milan Bezrouk a Oldřich Hloušek. Housle: Aleš Kosík a Michal Navrátil; viola Lukáš Sotolář. Sóla: Tichá noc, Chtíc, aby spal. Autobus řídil Antonín Zelinka. Pěkné vánoční počasí (sníh).

31. 12. Zdařilé zakončení r. 1999 a vstup do r. 2000
Od 22,00 adorace - poděkování za celý rok, století a tisíciletí, prosba za odpuštění, některé prosby napsané a vložené do džbánu, modlitba jubilejního roku.
Ve 23,00 mše sv. (žádné rušení zvenku). Vstup přes ambity a spálenisko. Po mši sv. jsme se shromáždili v ambitech. Starostové přednesli svá blahopřání (Ing. Stanislav Klíma, Karel Horáček a Karel Kalandra). Úderem půlnoci se rozezněly zvony, přípitek šampaňským (20 láhví) - kelímek - všichni jsme si připili. U obecního úřadu ohňostroj. Zdařilá akce.

Pro diecézi brněnskou jmenován světící biskup Petr Esterka (z Dolních Bojanovic) - jmenován 5. 7. 1999 na Velehradě, svěcení 11. 9. 1999 v Brně.


Poznámka realizačního teamu:

Tuto část budeme dle získaných dalších nebo podrobnějších informací postupně rozšiřovat.
První verze zpracována dne 24. dubna 2006 dle křtinské kroniky.
Poslední aktualizace byla provedena dne 20. března 2007.

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017