en-U HISTORICKÉ UDÁLOSTI 21. STOLETÍ | KŘTINSKÁ KRONIKA | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

KŘTINSKÁ KRONIKA - UDÁLOSTI 21. STOLETÍ

Rychlá navigace dle roků:

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011                

ROK 2000

Ke cti a slávě Boží a Panny Marie budeme do této kroniky zapisovat významné chvíle poutního místa ve Křtinách.
Je mi dána veliká milost: sloužil jako kněz 50 roků (16. 4. 1950 - 2000) a 27. rok u trůnu Panny Marie Křtinské.
V den 250. výročí benedikce poutního chrámu 1. května 2000.

P. Tomáš Prnka

Svatý Otec Jan Pavel II. zvláštní bulou vyhlásil tento rok jako Velké jubileum. Kněžská rada brněnské diecéze určila naše poutní místo k možnosti denně získat po celý jubilejní rok ovoce Velkého jubilea - odpustky. V kalendáři slavení Velkého jubilea - vydala Česká biskupská konference, jsou uvedena místa, kde lze v jednotlivých diecézích získat celoročně ovoce Velkého jubilea:
Diecéze brněnská: Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně, kostel Jména Panny Marie ve Křtinách, kostel Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří.
O jubilejním roce pojednává také Pozdrav ze Křtin č. 3/2000 na str. 4.

1. května jsme slavili 250. výročí dostavby a benedikce našeho překrásného poutního kostela. Nečekaně přišlo mnoho poutníků. Ani se všichni nevešli dovnitř. Hlavním celebrantem byl biskup brněnský Vojtěch Cikrle. V závěru bohoslužby posvětil naši novou jubilejní korouhev. Nese pozdrav: "Salve gemma Moraviae" - dále obraz Panny Marie Křtinské a kostela a znak premonstrátů.
Na druhé straně znak jubilea r. 2000.
Slavnosti se též zúčastnil novoříšský opat Marian Kosík a starobrněnský opat ThDr. Ing. Lukáš Evžen Martinec, Mons. František Opletal, P. Antonín Špaček z Valče, P. Kamil Sovadina OPraem z Křenovic u Slavkova, P. Jaroslav Čupr, biskupský sekretář, P. Bohuslav Bláha z Ořechova, P. Jan Budil OSA a P. Milan Matějíček OSA z Brna, P. Josef Šiška z Lipovce, P. Josef Kohoutek, náš kaplan a místní farář, P. Michael Hladil OPraem z Brna - Židenic. Doprovázela krojovaná hudba z Nivnice. Zpíval chrámový sbor.
Slavnosti se též zúčastnil přednosta okresu Ing. Jiří Crha, starosta Křtin Ing. Stanislav Klíma, Ing. Josef Bednář, předseda úřadu pro hospodářskou soutěž.
Krásné slunečné počasí. Po obědě (asi 32 lidí) pokračovala pobožnost v kostele. Zdařilá velká děkovná pouť.

16. dubna jsem poděkoval za 50 let kněžského života. Obecní úřad ve Křtinách mě jmenoval čestným občanem. Dostal jsem též požehnání od Svatého Otce.
Také ve svém rodišti v Uhřicích jsem slavil děkovnou bohoslužbu v sobotu 20. května.

Vánoce - velká účast - chrámový sbor zpíval Laštůvkovu vánoční mši.

Rok 2000 jsme zakončili 31. 12. ve 22,00 adorační pobožností; 23,00 mše sv. a pak v ambitech za znění zvonů jsme si vzájemně popřáli. Bylo i šampaňské.

Do náboženství se přihlásilo 49 dětí.
U 1. sv. přijímání 16 dětí.

V sobotu 2. září 2000 jsem za početné účasti posvětil novou školu ve Křtinách. Téhož dne byla ustavující schůze občanského sdružení "Vallis baptismi ". V pondělí 14. listopadu 2000 se uskutečnila přednáška o záhadách křtinské kostnice v Ditrichsteinském paláci na Zelném trhu v Brně. Přednášející Dr. Ladislava Horáčková.

nahoru

ROK 2001

Vstoupili jsme do nového století a tisíciletí. Začínáme s Božím požehnáním a přímluvou Panny Marie.

14. února jsem se dožil 75 roků. Bohu díky. Plno gratulantů - 12. 2. přijel i Otec biskup Vojtěch. V neděli 11. 2. zpíval chrámový sbor. 15. 2. - rekolekce ve Křtinách za účasti generálního vikář. Přáli: starosta Ing. Klíma, starosta z Adamova Ing. Bernášek, ředitel školy ze Křtin a další.

Vánoce - zpíval chrámový sbor Laštůvkovu mši. Během Vánoc jsem prodělal zápal plic.
Stejně jako loni i letos jsme zakončili rok 2001 31. 12. ve 22,00 adorační pobožností.
23,00 mše sv. a pak v ambitech za hlaholu zvonů jsme si popřáli. Bylo i šampaňské.

U 1. sv. přijímání: 14 dětí, starších nad 14 let: 9.
Do náboženství: 43 dětí. Učí: P. Tomáš Prnka - Březina; Křtiny a Bukovina - Vlasta Ševčíková.

11. srpna 2001 jsme si připomínali 50. výročí osídlení - Kolonky. Úvodní slovo měl pan Boh. Odehnal, po něm mluvil starosta Ing. Stanislav Klíma. Následovala bohoslužba slova. Čtení četla Lenka Mičánková, roz. Riedlová (první se narodila na Kolonce), přímluvy Michal Uher. Posvěcení obnoveného křížku vykonal místní farář P. Tomáš Prnka. Pronesl i promluvu. Pěkné počasí, pěkná účast.

nahoru

ROK 2002

21. 8. přišli poutníci směřující na Velehrad. Zde měli v 19,00 mši sv, pak večeři u Fárlíka (platil jsem já), ráno (22. 8.) vyšli z kostela, šel jsem s nimi až do Bukovinky.

nahoru

ROK 2003

Půlnoční: Marhulova vánoční - zpíval chrámový sbor

28. 12. v 15,00 v Bukovince - vánoční koncert
28. 9. koncert a svěcení varhan v Bukovince

5. 10. Biřmování - 34 biřmovanců
1. sv. přijímání - 22. 6. - 12 dětí

Od 1. srpna nový kaplan: P. Pavel Rostislav Novotný OPraem.

nahoru

ROK 2004

Koncerty:
3. 1. Kausila
11. 1. chrámový sbor
31. 4. Keimfarben
12. 9. Dvořák: Stabat Mater a Janáček: Glagolská (asi 190 účinkujících) - plný kostel
28. 10. koncert na zvonohru
12. 12 besídka ZUŠ
16. 12. Konzervatoř a Brněnský filharmonický orchestr - předvánoční (s vánoční výzdobou)
19. 12. živý Betlém z Bílovic
20. 12. Bílováček

nahoru

ROK 2005

V tomto roce zemřel papež Jan Pavel v sobotu 2. 4. před 22:00, pohřeb 8. 4.
Televize Prima uvedla šot z našeho kostela, kde jsme měli portrét papeže a hořící svíci. Mluvil místní farář a dr. Pokorný.
19. 4. v 18:45 byl zvolen nový papež, Josef Ratzinger, který si dal jméno Benedikt XVI.

14. 4. koncelebrovalo 17 kněží.
16. 4. jsem děkoval za 55 let kněžství.

Koncerty:
2. 1. Hej mistře
8. 1. Zvonohra Radek Rejšek
9. 1. chrámový sbor - vánoční
30. 6. Magdaléna Kožená (700 posluchačů)
1. 7. Konzervatoř Brno, Bratislava, Paříž - 200 účinkujících, Dvořákovo Te deum
6. 7. Mladost z Brna
30. 8. Zuzana Lapčíková (cimbál - zpěv)
23. 10. z Rakouska a Babic
14. 12. Brněnský filharmonický orchestr

nahoru

ROK 2006

Děkuji za poutavý výklad a přeji neúnavnému průvodci hodně zdraví a elánu v další práci při péči o nádhernou památku.
zástupce velitele
společných sil ACR
generál Proks

Pán mi dopřál 80 let života. Díky Bohu a Panně Marii. Osobně přijel Otec biskup Vojtěch s generálním vikářem (10. 2. v pátek dopoledne). Telefonicky blahopřál litoměřický biskup Pavel.
V neděli 12. 2. zpíval chrámový sbor. Pohoštění pro ně odpoledne v zámecké restauraci.
V sobotu 11. 2. jsem měl děkovnou mši sv. v Uhřicích. Následovalo pohoštění na Silničné (restaurace - Metropol). Asi 75 hostů. Velmi příjemné posezení a chutné pohoštění.
14. 2. v den narozenin v rámci rekolekce v kostele mše sv. Kázal P. Jiří Kaňa. Pohoštění na faře. Koncelebrovalo 12 kněží. Poměrně pěkná účast. Hráli František Zapletal - varhany, Jan Opletal - housle, Lukáš Sotolář - viola.
Postupně přicházeli další. Zástupci Orla. V Bukovince přáli v neděli 12. 2.
Ve čtvrtek 16. 2. jsme měli výborný oběd na zámku. Jako hosté: ing. Jiří Crha, ing. Stanislav Klíma, starosta s paní, ing. Josef Bednář s paní, ředitel ŠLP, ing. Jaroslav Martínek, starosta z Kanic, ing Vl. Kalivoda a místostarosta z Kanic Lukáš Láník.

Žehnání kříže - v neděli 24. 9. 2006 na bukovském kopci. 14,30 jsme vyšli z kostela, spolu s námi poutníci z Velkého Meziříčí, družičky a hudba. Kříž byl restaurován nákladem poutníka. Více "Pozdrav ze Křtin" 3/2006.

Koncerty:
8. 1. Česká vánoční mše: "Hej mistře"
Účinkující: Brněnský filharmonický sbor, dómský orchestr, Beseda brněnská, dómský smíšený sbor, orchestr katedrály sv. Petra a Pavla. Dirigent Petr Kolář, u varhan David Postránecký.
17. 5. megakoncert - Konzervatoř z Brna a Jihlavy
7. 12. Mozart - Missa brevis G dur - skladby Palestrina, Dobrogacz - Te Deum
Účinkující: Moravský orchestr Brno, orchestr konzervatoře Brno, Sbor konzervatoře Kragujevac (Srbsko)
Přivezeno 150 židlí - ale řada lidí ještě stála.

nahoru

ROK 2007

Brněnská diecéze slavila rok diecéze při příležitosti 230 výročí založení (1777).

Řeckokatoličtí biskupové ve Křtinách
U trůnu Panny Marie Křtinské jsem během svého dlouholetého působení vítal mnoho poutníků. 26. června 2007 jsem měl možnost pozdravit 22 východních biskupů z 9 zemí Evropy (z Ukrajiny, Francie, Německa, Bulharska, Slovenska, Polska, Běloruska, Itálie a z České republiky). Svoji zdravici přednesl i místní starosta Ing. Josef Bednář. Byla to pro nás velká čest, že si vybrali ke slavení své archijerejské liturgie právě Santiniho skvost, naše poutní místo.
Bohoslužba byla doprovázena staroslověnskými zpěvy. Mezi návštěvníky bylo hodně mladých a také občané z Ukrajiny a Slovenska, kteří pracují v naší zemi. Hned na začátku jsme obdivovali průvod biskupů, kteří vyšli od fary, přes náměstí a hlavním schodištěm do chrámu. Biskupové místo mitry měli zdobené koruny a na sobě bohatá bohoslužebná roucha. Průvod doprovázela mládežnická hudba "Bivojanka" z Jedovnic.
Fotodokumentaci z liturgie můžete shlédnout na našich webových stránkách. Ing. Jiří Messner jich zařadil celkem 56. Dále zde můžete sledovat televizní pořad "Před polednem" na ČT 24, který byl vysílán 27. 6. 2007 z Brna.
Z bohoslužby byl uskutečněn přímý vstup do Jihomoravského večerníku. O této události se zmínil i pořad "Křesťanský magazín" v neděli 15. července 2007. Samozřejmě i novináři byli u toho.
Při společné večeři pozdravil vzácné hosty rektor MZLU Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. Budeme opět někdy svědky podobné události?
15. 4. Žehnání 12 zvonů
Otec biskup Vojtěch Cikrle, za účasti Ing. Stanislava Juránka, hejtmana Jihomoravského kraje, dále: Prof. Ing. Jaroslav Hlušek CSc., zvonař Petr Manoušek, majitel znonáren v Astenu (Holandsko), kde byly zvony ulity, Radek Rejšek, který hrál na Zvonohru.
Vánoce - na půlnoční velký počet účastníků.
Chrámový sbor: Marhulova Vánoční mše. Zpívali poprvé na kůru. Dirigoval Lukáš Sotolář.

30. 12. Rozhlas - Praha 2 - Radiodárek
Od 11 - 12 h. neděle - Pořad s Petrem Novotným
Doprovázela Zuzana Zdráhalová Lapčíková.

Od 1. 10. 2007 zde spolupůsobí P. Tadeáš Juraj Dubec OPraem.

Koncerty
7. 1. Chrámový sbor na ukončení vánoční doby (dirigoval Jan Opletal)
14. 1. Vánoční mše "Hej mistře" (Jakub Jan Ryba), dirigoval Petr Kolař regenschori katedrály
19. 8. Koncert na zvonohru (Radek Rejšek)
2. 9. Koncert v rámci Mezinárodního festivalu
23. 9. Kantila v rámci Dne Křtin
28. 9. Kantila Brno
8. 12. Mladost z Brna
13. 12. Konzervatoř Brno
16. 12. Živý Betlém - z Bílovic n/Sv.
17. 12. Zuzana Lapčíková (Radiodárek - natáčení)
28. 12. Kantila

Poutníci: Řečkovice 5 autobusů. MU Paed. Petr Čapka.
Filmová a televizní fakulta Praha.
Slovensko, Rakousko, Německo, Belgie, Švédsko, Rusko a další

- seminář na zámku, děti na konci školního roku
- po 1. sv. přijímání
- učitelé (Exodus) Kolpingovo dílo, Centrum pro rodinu

nahoru

ROK 2008

1. 8. byl jmenován nový farář Jan Peňáz, dosavadní farář a děkan ve Velkém Meziříčí.
1. mši sv. sloužil 21. 9. 2008 v 9:00 h. Poprvé spal na faře 25. 10. 2008, předávka byla o den dříve.

O. Tomáš Prnka byl jmenován farním vikářem a koncem září se přestěhoval na kaplanku.

Během září odešel o. Tadeáš Dubec, který byl jmenován do Drnovic u Vyškova, ale nenastoupil pro nemoc.

Advent byl zahájen bohoslužbou a setkáním v předvečer v ambitech, na 1. neděli adventní večer byl za účasti starostky a kněží slavnostně rozsvícen vánoční strom na návsi.

nahoru

ROK 2009

6 dětí u 1. sv. přijímání - 30. 5. 2010 (3 z Březiny, 3 z Bukovinky, dále chodí už jen ty bukovinské)

nahoru

ROK 2010

Proběhlo Velké křtinské jubileum. Začalo tradičním koncertem sboru z Petrova, kteří 3. ledna uvedli Rybovu Vánoční mši.

Vlastní příprava začala duchovní obnovou s o. Cyrilem Vojtěchem Kodetem z řádu obutých karmelitánů od pátku do neděle 18. 4. Při hrubé pak otec Tomáš děkoval za 60 let kněžství, odpoledne požehnal dalších 6 zvonů od Petra Manouška z Prahy (váží od 6 do 9 kg, ulity byly v Holandsku a celé to stálo ke 300 000 Kč, zaplatili to dárci), takže Zvonohra má 33 zvonů. Hned po žehnání byl koncert, na Zvonohru hrál Radek Rejšek. Pak ještě o. Tomáš se starostkou a ředitelem školy zasadili právě u školy jubilejní kaštan. Byl darovaný ochránci přírody z Borů a Vel. Meziříčí, kteří jej vypěstovali ze semene sebraného v Habrovanech.

Hlavní dny jubilea byly tři: 1. 5.; 15. 8.; 21. 11.

V Brně na Petrově byla výstava.

Slavnostní koncert byl v neděli 12. 9. Beseda brněnská a Dómský sbor Brno uvedly v počtu 130 lidí Dvořákovo TeDeum a Goundovu mši. Bylo to nádherné, ale nepřišlo ani 200 diváků. Ministerstvo kultury na to přispělo 25 000 Kč, vybralo se 20 000 Kč, i když se zpěváci z katedrály zřekli úhrad, muselo se doplatit 24 tisíc (farnost a o. Tomáš).

Poprvé proběhla Noc kostelů 28. 5. Jejím nosným prvkem byl zpívaný breviář v 8, 9 a 10 hodin, ochotně přijeli premonstráti z Nové Říše.
Bc. Anna Horáková a Mgr. Michaela Šaferisová z Masarykovy univerzity mezitím podaly výklad o chrámu, soše a freskách.

19. září se po dlouhých letech šlo pěšky do Sloupu. V 5 ráno jsme vyšli 3, po cestě se přidali Bukovinští a na závěr přijel autobus. Slavnostně jsme vrátili Poutní prapor, který sloupští k nám přinesli v červnu.

15. 9. byl farář jmenován kaplanem jeho Svatosti.

nahoru

ROK 2011


Poznámka realizačního teamu:

Tuto část budeme dle získaných dalších nebo podrobnějších informací postupně rozšiřovat.
První verze zpracována dne 24. dubna 2006 dle křtinské kroniky.
Poslední aktualizace byla provedena dne 25. dubna.

nahoru

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017