en-U REKONSTRUKCE V LETECH 1974 - 1979 | SOUČASNOST | MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO KŘTINY U BRNA

 KŘTINY U BRNA - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

S platností od 1. 9. 2017 došlo k ukončení aktualizace tohoto portálu.
Aktuální web je na nové adrese: http://www.pmkrtiny.cz/.

REKONSTRUKCE V LETECH 1974 - 1979

Opravy v roce 1974

 1. Opravováno schodiště na faře. Staré dřevěné bylo vybouráno, vybetonováno nové a obloženo mramorem (Mramorárna Bílovice n./Svit.). Při práci pracovali: L. Andrysík, Dr. Jan Buchta a Jaroslav Janeček z Brna.
 2. Veřejné WC, po kterém volali poutníci i zdejší lidé po řadu let. WC jsou umístěny pod ambity v prostorách dřívějších skladů. Zadní, boční zdi jsou nové, nová okna, dveře, vše nově omítnuto, septik dle předpisu. Obklady 45 m2, ocelové kabiny 3 pro muže, 7 pro ženy, pisoárová stání 7. Dokončení v r. 1975.
 3. Fasáda na faře - štít a dvorní části. Velmi nepříznivé počasí. Zároveň i klempířské práce.
 4. Kopula chrámová - v květnu stavění lešení, demontáž znaku a "makovice" 26. 11., kde nalezen zápis datovaný 15. 7. 1845
 5. Oprava kapličky u Machačových.
 6. Akumulační kamna v sakristii a elektroinstalace.

nahoru

Opravy v roce 1975

 1. Letošní rok 1975 je velikou kapitolou v dějinách farnosti. V současné době je to největší oprava církevního objektu na Moravě. Na svátek sv. Josefa byla podepsána hospodářská smlouva. Opravy provádí okresní podnik služeb v Kroměříži.
 2. U věřících je veliký zájem o opravu. Také i dary převýšily příjem minulých roků.
 3. Na protější straně je oznámení z neděle 15. 6. Sotva po ranní mši sv. kněz oznámil záležitost o provádění opravy, přihlásila se paní Kyzlinková Anna, Bukovina 14 a věnovala 12 000 Kčs.
 4. Dokončili jsme veřejné WC pod ambity, otevřeli je pro veřejnost začátkem května. Ohlas u farníků i poutníků je veliký.
 5. Vymalování sakristie.
 6. Opravili jsme hodinový stroj (na věži) - zásluhou pana Bezrouka Milana. V provozu je i bití. Na věžní hodiny je naprogramováno i zvonění. Automaticky se zvoní ráno, v poledne a večer každého dne, v pátek o 3 hod. odpoledne, v sobotu ve třičtvrtě na 6 h. všechny zvony, v neděli o 7 h. a ve 12 h. (2 zvony).
 7. V Bukovince se nám nepodařilo zajistit opravu střechy.
 8. Farní budova: dokončeno zábradlí (hlavně pan Kvíčala z JZD Bukovina). Bylo instalováno nové ústřední topení. Topení je automatické. Topí se naftou.
 9. Dvůr: nový septik, kanalizace dvora (Dr. Buchta Jan, Jaroslav Janeček), asfaltování včetně obrubníků, zídka (Hynšt Alois z Bukovinky), upraven vstup do dvora, před farou se buduje nové žulové schodiště - dvojramenné.

nahoru

Opravy v roce 1976

 1. I v letošním roce se pokračovalo v generální opravě chrámové kopule. Bylo instalováno měděné zábradlí v lucerně.
 2. Dokončena montáž barokních oken.
 3. Dosavadní spotřeba řeziva: 56,44 m3 - z toho v r. 1976 objednáno 25,57 m3.
 4. Dokončena kopule a boční stříška (západní strana).
 5. Bukovinka - střecha - demontáž břidlice a nově položena bobrovka.
 6. Při opravách bylo třeba zajišťovat tesařské práce - na nich se podíleli zejména: Trávníček František a Drahovzal Boh. z Březiny. Prvky ze dřeva byly ve velmi špatném stavu.
 7. Brigádnické práce: zvláště Kotulán Ladislav, Kotulán František (bratři), Opletal Alois - všichni z Bukoviny.
 8. Farní budova - instalováno zábradlí u hlavního schodiště do fary, zbudováno v 1. poschodí sociální zařízení, odkanalizování sklepa, vydláždění menší prostory sklepní a úprava sklepa, úprava chodníku kolem fary (betonování), chodníková dlažba na dvoře, úpravy soklů farní budovy - dvorní část, vybetonování prostoru při vchodu do zahrady.

nahoru

Opravy v roce 1977

 1. Dokončili jsme kopuli kaple sv. Anny.
 2. 19. října jsme vložili do pozlacené báně dokumenty: Zápis, pohlednice, obrázky, denní tisk, mince.
 3. Spotřeba měděného plechu 53 q.
 4. Po Velikonocích jsme zabudovali zbývající 2 kopulová okna, v červenci 5 oválných oken.
 5. Fresky - pokračování restaurování na východní straně. Zabudování 2 oválných oken (v červenci) - restaurátoři nastoupili 25. května, 30. listopadu byla kolaudace.
 6. Dláždění před hlavním schodištěm (začátkem července).
 7. Asfaltování cesty před farou (v létě).
 8. Katedra geodézie VUT Brno prováděla zaměření kostela.
 9. Fara: nátěry všech oken a dveří, dole odsekání zdi, obezdění dutými cihlami a omítnutí.
 10. Bukovinka: úprava liturgického prostoru (30. března) - prováděla Umělecká řemesla, pořízení nábytku (14. 2.), lavice 9. 8., zapojení vyhřívacích vodičů, instalace rozvaděče - červen. Lustr zavěšen, opraven a nově pozlacen. Nově elektrifikován. Instalace 8 reflektorů před adventem.

nahoru

Opravy v roce 1977

 1. Generální oprava kopule
 2. Letošní zima se protáhla, vyznačovala se spoustami sněhu. Škody způsobeny na všech objektech (v Bukovince, na farním kostele - zvláště ambity, střecha úplně i laťoví proraženo), na farní budově. Dle odhadu pojišťovny škody činily 6 285,-.
 3. S generální opravou jsme začali v úterý po Velikonocích 12. dubna - ještě sníh a mrazy.
 4. Přijeli lešenáři z Kroměříže Okresní podnik služeb (OPS) a stavěli lešení trubkové (vlastní farní úřad) z jižní strany kostela (Spálenisko). Starý plech jsme demontovali svépomocí. Nejvíce bylo havarijní úžlabí směrem k západní straně. Bylo třeba podepírat vazbu, abychom se nepropadli do půdního prostoru. Tesařské práce prováděli Trávníček František, Drahovzal B., z Březiny. Pomáhal jim Robert Šíbl též z Březiny.
 5. Vlastní pokrytí měděným plechem prováděli pracovníci OPS Kroměříž. Vedoucí pracovník Jaroslav Klapil. Teprve koncem července jsme demontovali lešení a přestěhovali na stranu severní. Postup práce se opakoval jako u střechy jižní. Vydatná byla pomoc místních občanů z farnosti. Ukončení - i část spojovacího krčku - začátkem listopadu. Potíže byly s počasím. V noci z 18. srpna na 19. 8. (čtvrtek - pátek) o 2 h. v noci zdejší duchovní správce na lešení zabezpečoval odkrytou severní část kopule před zamokáním. Vytrvalý déšť působil těžkosti.
 6. Celkem jsme v letech 1975-77 pokryly novým měděným plechem 1 983 m2 (spotřeba asi 17 tun měděného plechu).
 7. Kontrolní den - i letos se konal kontrolní den za účasti:
  • KNV - Dr. Václav Bělohoubek
  • KCT ONV Blansko, Miloš Bacík, místopředseda, Jan Fiala, tajemník pro věci církevní
  • KSSPOP Brno - Dr. Hana Millerová
  • kap. konzistoř: František Vavříček, arcikněz z Jedovnic
  • za investora: P. Tomáš Prnka, duchovní správce
  • za dodavatele: OPS Jaromír Sum, VT náměstek
 8. Zúčastění spokojeni s postupem prací, i kvalitou. Neradostné vyhlídky z hlediska dodavatele na rok 1978. Zápis uložen ve fasciklu: Generální oprava chrámové kopule ve Křtinách.
 9. Úprava sakristie - po závěrečné pouti - koncem října a během listopadu jsme prováděli úpravu sakristie. Plány uloženy ve farní kanceláři. Původně - stávající stav. Jeden větší a 2 menší otvory propojovaly větší část sakristie, která již po léta slouží v zimním období za kapli - bohoslužebný prostor - a zadní část. 2 menší otvory - průchody zazděny a prostřední značně zvětšen a oltář umístěn až ve vyvýšeném zadním prostoru. V pracích se bude pokračovat po hlavní pouti - v roce 1978.
 10. Hromosvod - celý objekt farního kostela opatřen hromosvodem. Montáž provádělo 6 pracovníků Konfekty - výrobního družstva z Brna. Montáž ve dnech od 15. 8.-17. 8.
 11. Na faře: na chodbě a na schodišti prováděny štukatérské práce - květen, doplnění říms u profilů. Položena dlažba na chodbě - vračanský vápenec. Dlaždičské práce prováděli: Krejčíř a Fiala ze Křtin. Malování celé chodby a schodiště.
 12. Zazděna nová vrata do prostoru, kde má OÚNZ umístěno palivo. Na dvoře vysázeny okrasné keře (listopad), stejně tak i před farou.
 13. V Bukovince provedena kanalizace kolem kostela.
 14. Dále byly získány 2 lucerny barokního tvaru, budou umístěny u hlavního schodiště.
 15. Dle návrhu Ludvíka Kolka zhotovili řemeslníci Podloučka (otec a syn) z Ráječka mříž - brána v přízemí fary.
 16. Kovář František Březka pracuje na vratech, bránce a ostatních částech, které uzavřou vchod do dvora. Návrh dle architekta Ludvíka Kolka z Brna.
 17. Místnosti, které obýval P. Blažek František v 1. poschodí a kde dříve býval sál, má být dle rozhodnutí ONV a KSSPPOP upravena především jako knihovna, kde budou uloženy vzácnější knihy, které jsou toho času provizorně uloženy v papírových pytlích na půdě.
 18. 28. listopadu za účasti investora Tomáše Prnky, zdejšího duchovního správce, OPS Kroměříž - J. Suru a Ing. P. Popelky, ONV Blansko - Jana Fialy a členů komise ČFVV v Praze a za výtvarnou službu Z. Petříková z Prahy - jsme projednávali opravu fresek farního kostela ve Křtinách. Zápis ve spise: "Oprava fresek" - uloženo ve farní kanceláři.

nahoru

Opravy v roce 1978

 1. Úklid století - tak můžeme nazvat úklid v půdním prostoru hlavní a bočních kopulí po několik sobot až 27 lidí - celkem asi 400 hodin. Smetí se odnášelo v kbelících a stahovalo šachtou na spálenisko (úklid v únoru a březnu).
 2. Prostor na faře - ve dvorním traktu - po sestřičkách využity následovně: část - P. František Blažek, část užívají bohoslovci při prázdninové praxi, restaurátoři, pracovníci při opravách a jako depozitář.
 3. Tím se uvolnil v hlavní budově prostor, který dříve obývali P. Polák, P. Suchý a naposled P. Blažek. Tento prostor je upraven na krásnou, prostornou místnost o ploše 56 m2. Slouží nyní pro děkanské rekolekce, pro poutní slavnost. Slouží i jako knihovna (řada vzácných knih - nejstarší z r. 1493) - dříve tyto knihy ve skříních na chodbě a na půdě, dnes mají důstojný stánek. Jedna čelní stěna je ozdobena "třebíčským" betlémem o délce 5,5 m. Je to dar od Dr. Jana Donutila z Brna.
 4. Bukovinka - zjara jsme postavili kolem kostela lešení (OPS Kroměříž) a pracovníci z Kroměříže (OPS) provedli klempířské práce (žlaby, okapy, oplechování - vše z mědi). Při té příležitosti jsme opravili fasádu a olíčili. Místní občané položili kolem kostela obrubníky.
 5. S úpravou sakristie ve Křtináchjsme začali již v r. 1977 po poslední pouti a to 24. 10. až do začátku adventu. Dřívější stav: bohoslužebný prostor a hořejší část sloužící jako sakristie. Rozdělení tvořila zeď, kde byly tři výklenky. 2 krajní jsme zazdili, prostřední zvětšili. V prostoru sloužícím jako sakristie byla příčka (zděná), která oddělovala prostor od zdi spojené s terénem, zeminou, stále provlhlé. Tato příčka vytvářela úzký prostor, kde se skladovalo kdysi uhlí a podobně. Tuto příčku jsme zbourali a postavili novou, která nyní vytváří asi 15 cm širokou prostoru - izolační prostor. Zároveň jsme i původní betonovou podlahu vyvezli i část zvlhlé navážky - nyní vybetonovali novou podlahu jako podklad pro dlažbu. Úprava i pravé strany bohoslužebného prostoru. Tři stejné výklenky. (V prvním z kraje byly dříve modřínové dveře - nyní prostor zazděn. V třetím býval komín, tam stávala veliká kamna.)
 6. Prosklená brána posunuta více směrem do kostela. Cíl - vchody v jedné rovině.
 7. Namáhavá byla práce s otloukáním omítky. Většinou cementová. Vyčištění všech spár. Několik týdnů jsme nechali vše vysychat. Stejně tak jsme odstraňovali několikerý nános na stropě. Pomáhali i bohoslovci.
 8. Provedena nová elektroinstalace - z kabelů CYKY (měděné) - vyhřívací vodiče LOSIYA, z Vrchlabí smyčky ve zdích - celkem 10, pod dlažbou v presbytáři - 2. V době, kdy píšu tyto řádky, mohu říci, že jsme velmi spokojeni.
 9. Takto připraveni jsme přistoupili k omítání. Podobně jsme upravovali i chodbu přilehlou k bývalé sakristii. Tuto chodbu chceme využít jako budoucí sakristii. Vedle chodby budujeme sociální zařízení. V chodbě 3 smyčky vyhřívacích vodičů.
 10. Malování prováděli pracovníci Uměleckých řemesel v Brně.
 11. Dlažbu a schody podkládali koncem listopadu zdejší odborníci pan Krejčíř a Vl. Fiala.
 12. Zabudovali jsme též svatostánek. Bohoslužby jsme znovu začali o druhé neděli adventní (hrubá).
 13. Restaurování fresek provádí 2 restaurátoři (paní Dobešová a Vl. Procházka) - Dílo ČFVV Praha - od 14. 8. 1978.
 14. Elektroinstalace - položili jsme kabel - nová přípojka.
 15. Agregáty - Dautherm - na doporučení kapitulního ordináře v Brně, jsme dostali zdarma 3 agregáty dánské firmy Dautherm. 1 agregát menší je již v provozu v Bukovince. 1 větší již zabudován.
 16. Dílčí kolaudace fresek 31. 10. 1978
 17. Kontrolní den (opravy) 31. 12. 1978

nahoru

Opravy v roce 1979

 1. Velmi opožděně se přistoupilo k opravám. Nejdříve jsme brigádnicky vyrobili 400 ks podlážek (120 x 50 cm) - hlavně se podíleli Ladislav a František Kotulán.
 2. Lešenáři z OPS Kroměříž nastoupili 6. srpna. Během srpna a září postavili tzv. atypické lešení - nejprve základnu = hmoždinkový rošt ve výši 40 m a pak teprve 30 m vysoké trubkové lešení - montáž všemi obdivovaná.
 3. Demontáž dvojramenného kříže - 26. 9. (pochází z roku 1845 - tehdy v ohni zlacený - 280 cm vysoký a 150 cm šířka (delší břevno). Demontáž báně (o 80 cm), nic se v ní nenašlo. Báň pozlacena v dílnách Uměleckých řemesel v Brně. 1. října nastoupil klempíř z OPS Kroměříž Bartoš Josef. Počasí mu zpočátku přálo, ale později bylo krajně nepříznivé. Nově opravil jen vrchol věže.
 4. 14. listopadu došlo k montáži báně a dvojramenného kříže.
 5. Do báně byly vloženy zápisy farního úřadu, Okresního národního výboru Blansko a okresního podniku služeb Kroměříž.
 6. Vloženo 1 pouzdro (z mědi) a v něm následující dokumenty:
  • zápis farního úřadu
  • zápis OPS Kroměříž
  • zápis ONV Blansko
  • Katolické noviny z 11. 11. 1979
  • Lidová demokracie z 14. 11. 1979 - zde malý článek o Křtinách
  • fotografie - opravy kostela
  • mince
  • obrázek k 50-tinám duchovního správce
  • obrázek k 95-tinám maminky duchovního správce
  • investiční deník
  • obrázek ke zlatému jubileu kněžství biskupa Vrany
  • obrázek sv. Otce
  • pohlednice kostela
 7. Restaurátoři i letos pokračovali ve své umělecké a náročné práci - na restaurování se podíleli i pracovníci Uměleckých řemesel v Brně - pozlacovali pravým listovým zlatem určená místa na klenbě.
 8. Zároveň byly vyměněna 3 oválná okna v kopuli, kterou opravujeme. Okna jsou zdvojená (výrobce OPS Kroměříž), zasklena do olova.
 9. Kanalizace - na podzim jsme prováděli kanalizaci v celém okolí kostela včetně v zahrádce mezi ambity. Délka cca 300 m. (hlavní pracovníci: Jan Buchta a Jaroslav Janeček).
 10. Bukovinka - přístavba sakristie - vykoupeno od pana Jana Pořízka 100 m2, vnitřní prostor sakristie 25 m. Stolařské výrobky prováděla Výtvarná řemesla Račice.
 11. Veškeré kování zdarma zhotovil pan Holík z Bukoviny.
 12. Zároveň v Bukovince položena nová přípojka.

nahoru


Následující kapitola:
Rekonstrukce chrámu v letech 1980 - 1984

AKTUALITY

Výměna farářů ve Křtinách
Rozloučení Mons. Peňáze
Druhý kaplan pro Křtiny
Příprava na výročí Fatimy
Poutní kalendář 2017

NEDĚLNÍ MŠE SV.

Křtiny (květen až říjen)
7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.
Křtiny (listopad až duben)
7:30 hod., 10:30 hod.
Bukovinka (celoročně)
09:00 hod.
Březina (listopad až duben)
9:00 hod.
celý přehled bohoslužeb
týdenní pořad bohoslužeb

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Křtinský chrám byl prohlášen Národní kulturní památkou.
Více informací a podrobnosti

KONTAKTY

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05

více kontaktů

POUTNIK-JAN.CZ

=osobní stránky Mons. Peňáze=
Některé zajímavé články:
Svatba v katolickém kostele Svatý křest (ve Křtinách i jinde)
Nové a staré křtinské ambity
Křtinská Zvonohra
Teplota v křtinském kostele
Ze Křtin do Křtin
Pěší poutě na Velehrad
Křtiny for foreigners


počet návštěv:

 | autorský tým |   | autorská práva |  | napište nám | W3C XHTML 1.0

aktualizováno: 31. 8. 2017